Podmioty wykonujące samorządowe zadania publiczne – specyfika działania i finansowania

Main Article Content

Anna Milewska


Słowa kluczowe : samorząd, zadania publiczne, spółki komunalne, finanse.
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie i scharakteryzowanie podmiotów, które uczestniczą w procesie wykonywania zadań publicznych. Zamieszczono w nim ich typy i sposób finansowego lub/i organizacyjnego powiazania z budżetem samorządu gminnego. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz wnioskowania indukcyjnego i dedukcyjnego. Do prowadzonych badań wykorzystano dokumenty instytucjonalne o charakterze normatywnym dotyczące zasad funkcjonowania samorządu oraz literaturę przedmiotu z zakresu finansów publicznych (lokalnych). Po dokonaniu badań dowiedziono, że funkcjonalnie spółek komunalnych i ich rozliczenia z budżetem gminy może prowadzić do zakłóceń w dokonaniu oceny stanu zadłużenia podmiotu samorządowego. Podążając za doświadczeniem Wielkiej Brytanii uznać można, że jedną z racjonalnych możliwości realizacji zadań jest zawieranie umów w ramach Parnterstwa Publiczno-Prywatnego. Jednakże i to rozwiązanie może nieść ze sobą niebezpieczeństwa finansowe. Nieprawidłowy podział ryzyk, może doprowadzić do przesunięcia wykonania zadania w czasie lub zbyt dużego obciążenia finansowego samorządu. Ponadto formuła angażowania kapitału prywatnego w ramach PPP może być zastosowana w sytuacji, gdy przy realizacji określonego zadania publicznego pojawiają się korzyści ekonomiczne, których skala może zainteresować właścicieli kapitału. Znaczna część zadań publicznych realizowana przez gminy, szczególnie w mniejszych ośrodkach (wiejskich) jest deficytowa i co do zasady, nie daje takiej szansy

Article Details

Jak cytować
Milewska, A. (2020). Podmioty wykonujące samorządowe zadania publiczne – specyfika działania i finansowania. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 146–155. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.12
Bibliografia

Babczuk A., Zadłużenie spółek komunalnych może mieć wpływ na sytuację finansową (Indebtedness of municipal companies may affect the financial situation) - https://www.prawo.pl/samorzad/zadluzenie-spolek-komunalnych-moze-miec-wplyw-na-sytuacje-finansowa-samorzadow,85629.html [10.11.2019]

Bugalski B., Zadłużenie samorządów. Konieczne dalsze wzmocnienie RIO, https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/zadluzenie-samorzadow-konieczne-dalsze-wzmocnienie-rio,128346.html [12.11.2019]

Dolewka Z.,, Funkcjonowanie spółek komunalnych w Polsce (Functioning of municipal companies in Poland) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 59-72, DOI: 10.15611/pn.2017.477.05, p. 60 (Crossref)

Hall J., Private Opportunity, Public Benefit?, Fiscal Studies (1998) vol. 19, no. 2, p. 138 http://www.ifs.org.uk/fs/articles/hall_may98.pdf dostęp [12.07.2019] (Crossref)

Kaczmarek A., Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego dojrzewa. Liczba umów powinna wzrosnąć [RAPORT] https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/rynek-partnerstwa-publiczno-prywatnego-dojrzewa-liczba-umow-powinna-wzrosnac-raport,124885.html [14.03.20]

Korczyński T., Dobry czas na partnerstwo publiczno-prywatne w samorządach, https://www.rp.pl/Finanse/308139984-Dobry-czas-na-partnerstwo-publiczno-prywatne-w-samorzadach.html [16.03.20]

Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne (Administrative policy and public management), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 103

Krzemiński J., Długi spółek miejskich nie były ucieczką samorządów, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/dlugi-spolek-miejskich-nie-byly-ucieczka-samorzadow/ [12.11.2019]

Poradnik, Wskazówki dla podmiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego (A guidelines for public entities interested in undertaking public-private partnership, Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2007

Public Private Partnerships, The Government’s Approach, London: The Stationery Office 2000, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/http://www.hm-treasury.gov.uk/mediastore/otherfiles/ppp2000.pdf dostęp [12.07.2019]

Private Finance Initiative Law, 1992 r. HC Deb. 12 November, vol. 213, col 998 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1992/nov/12/autumn-statement#column_993 [14.03.20], https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/1146.pdf [16.03.20]

Raport rynku PPP 2009 – I kw. 2019 https://www.ppp.gov.pl/media/system/slowniki/Raport-z-rynku-PPP-III-kw-2019-final.pdf [14.03.20]

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Local Government Act) (tekst jednolity – Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Act of public-private partnership), Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) (Act of 27 August 2009 on public finance, Journal of Laws 2009, No. 157, item 1240 as amended).

Ustawa z dnia 20 grudnia o gospodarce komunalnej (Municipal Services Management) (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/42/plik/plik046.pdf, dostęp z dnia 01.09.2019

https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/dlugi-spolek-miejskich-nie-byly-ucieczka-samorzadow/

http://aesco.com.pl/raport-finansowanie-inwestycji-w-spolkach-komunalnych-wspolnota-nr-4-z-2019-r/ [12.11.2019]

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty