Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie samorządowej jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych – przegląd podstawowych obszarów

Main Article ContentAbstrakt
W artykule tym autorka przedstawiała wybrane elementy koncepcji nowego publicznego zarzadzania wraz możliwościami zastosowania postulatów z niej wynikających w zarządzaniu podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego jest specyficzną organizacją wyodrębnioną z otocznia i jednocześnie powiązana z nim poprzez sferę gospodarczą, spoleczną, przestrzenną, ekologiczną oraz kulturową. Wyposażona została w konstytucyjnie chronioną samodzielność działania będąc jednocześnie elementarną częścią powiatu, województwa i państwa, w związku z tym w swoim przedsiewzięiach zobowiazana jest uwzględniać obok interesu społecznosci lokalnej także interes całego kraju i ogółu społeczełstwa. Celem istnienia lokalnej wspólnoty samorządowej jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców i przez to tworzenie odpowiedniego środowiska życia dla lokalnej ludności. Poprawa warunków życia mieszkańców gminy następuje w wyniku stwarzania najlepszych możliwosci dla rozwoju przedsiębiorczości oraz dostarczaniu o odpowiedniej jakości puli usług publicznych. Problem tej jest szczególnie istotny przy ograniczonych mozliwościach nakładania nowych danin publicznych i jednoczesnym wzroście wydatków budżetowych

Article Details

Jak cytować
Milewska, A. (2011). Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie samorządowej jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych – przegląd podstawowych obszarów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 57–66. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1490
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.