Faza cyklu życia przedsiębiorstwa a struktura kapitału przedsiębiorstw przemysłowych

Main Article Content

Mirosław Wasilewski
Joanna Żurakowska


Słowa kluczowe : przedsiębiorstwa przemysłowe, faza cyklu życia przedsiębiorstwa, struktura kapitału.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono badania dotyczące zależności pomiędzy różnymi fazami cyklu życia przedsiębiorstwa a wybranymi miarami struktury kapitału. Wyniki przeprowadzonych badań pokryły się z teorią wydziobywaną struktury kapitału mówiącą, że we wczesnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa powinna występować skłonność do finansowania się długiem, natomiast są w sprzeczności z teorią wymiany, jak również badaniami przeprowadzonymi na polskich spółkach. Przedsiębiorstwa w fazie wprowadzenia i wzrostu charakteryzowały się istotnie niższym poziomem wskaźnika udziału kapitału własnego w źródłach finansowania, w porównaniu z tymi znajdującymi się w fazie wstrząsu. Istotnie wyższym poziomem udziału zobowiązań długoterminowych w źródłach finansowania charakteryzowały się przedsiębiorstwa w fazie wzrostu, w porównaniu z przedsiębiorstwami znajdującymi się w fazie dojrzałości, wstrząsu oraz upadku. Przedsiębiorstwa w fazie wprowadzenia charakteryzowały się istotnie wyższym poziomem udziału zobowiązań krótkoterminowych w źródłach finansowania w porównaniu z przedsiębiorstwami z fazy wzrostu, dojrzałości oraz wstrząsu.

Article Details

Jak cytować
Wasilewski, M., & Żurakowska, J. (2020). Faza cyklu życia przedsiębiorstwa a struktura kapitału przedsiębiorstw przemysłowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 256–267. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.21
Bibliografia

Aczel A. D.: Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2002.

Bhaird C., Lucey B.: Determinants of capital structure in Irish SMEs, Small Business Economics, Vol. 35/2010, No. 3. (Crossref)

Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992.

Bulan, T. and Yan, Z.: Firm maturity and the pecking order theory. International Journal of Business and Economics 9(3)/2010. (Crossref)

Dickinson V.: Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle, The Accounting Review, Nr 86 (6)/2011. (Crossref)

Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Fosberg R.H.: Agency problems and debt financing, leadership structure effects. Corporate Governance 4(1)/2004. (Crossref)

Franc-Dąbrowska J.: Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 1(314)/2008.

Frielinghaus, A., Mostert, B., Firer, C. : Capital structure and the firm’s life stage, South African Journal of Business Management, 36(4)/2005. (Crossref)

Gawrońska Z., Makarska A. 2012: Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 27, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2012.

Jensen M.C.: Agency costs of free Cash floem corporate finance and takeovers, American Economic Review 76(2)/1986.

Kuś A., Żurakowska-Sawa J.: Faza cyklu życia przedsiębiorstwa a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 10 (4)/2017. (Crossref)

La Rocca M., La Rocca T., Cariola A.: Capital structure decisions during a firm’s life cycle, Small Business Economics, Vol. 37/2011. (Crossref)

Miller M.H., Modigliani F.: The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investments, American Economic Review, Vol. 48/1958.

Myers S.C.: The Capital Structure Puzzle, Journal of Finance, Vol. 39/1984. (Crossref)

Pinková, P., Kamínková, P.: Corporate life cycle as determinant of capital structure in companies of Czech automotive industry, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol.60 (2)/2013. (Crossref)

Siedlecki A. 2012: Teorie struktury kapitału a cykl życia przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 261, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.