Program „Rodzina 500+” szansą na rozwiązanie problemów polityki rodzinnej i demograficznej

Main Article Content

Anna Milewska
Daniel Błażejczyk


Słowa kluczowe : „Program 500 ”, finanse, efektywność, dzietność
Abstrakt
Głównym celem artykułu było zbadanie efektów wprowadzenia programu „Rodzina 500+” w kontekście społeczno-ekonomicznym. Autorzy preferowali podejście interdyscyplinarne w badaniu konsekwencji programu. W tym celu szczególną uwagę poświęcono na weryfikację i analizę założeń, jakie stawiał sobie pomysłodawca programu. Głównym zakresem badań była dzietność, której poprawa jest kluczowym celem programu. Zestawienie tych założeń z danymi statystycznymi dało odpowiedź na pytanie, czy program jest skuteczny i spełnia swoją rolę. Do zbadania efektów programu wykorzystano dane z lat 2015-2019. Ważnym aspektem była także weryfikacja efektywności w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Istotnym zamiarem było także przybliżenie historii programu „Rodzina 500+”, jego założeń, finansowania i zakładanej zmiany w podejściu do polityki prodemograficznej w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Milewska, A., & Błażejczyk, D. (2022). Program „Rodzina 500+” szansą na rozwiązanie problemów polityki rodzinnej i demograficznej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 58–67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.5
Bibliografia

Barnetrygd, https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/oversikt-over-satser/barnetrygd [dostęp: 18.04.2021].

Gromada A., Czemu służy program Rodzina Plus? Analiza celów polityki publicznej i polityki partyjnej (What is the purpose of the ‘Family 500+’ Programme? An analysis of the public policy and party policy objectives), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3/2018 s. s. 242

Kaźmierczak – Kałużna I., Gdzie te dzieci? O pronaturalistycznej (nie) efektywności programu „Rodzina 500 Plus”( Where are the children? On the pronatalistic (non)effectiveness of the “Family 500 plus” Programe), Rocznik Lubuski Tom 46, cz. 2, 2020, s. 2, doi: https://doi.org/10.34768/rl.2020.v462.09

Kindergeld w Niemczech: podwyżki oraz aktualne informacje na rok 2021 (Kindergeld in Germany: Rises and Update for 2021), https://dojczland.info/kindergeld-niemcy [dostęp: 18.04.2021]

Koszowska E., Efekt 500 plus? Najnowszy sondaż (500 plus effect? Latest poll) https://opinie.wp.pl/efekt-500-plus-najnowszy-sondaz-6193664517712001a [dostęp: 26.04.2021].

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: Ocena skutków regulacji. (Ministry of Labour and Social Policy: Regulatory Impact Assessment.) Załącznik nr 2 do OSR https://archiwum.mrips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9493/2/1/zalacznik%20nr%202%20do%20OSR%20KONSULTACJE.pdf

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce. (Supreme Audit Office, Information on the inspection results: Coordination of family policy in Poland) Nr P/14/046, Warszawa, 2014.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Act of the 11th February of 2016 on state assistance in upbringing of the children, Text No. 195). (Dz.U. 2016 poz. 195 z późn. zm.)

Zasiłki w Anglii (Benefits in England), https://www.england.pl/informacje/zasilki-w-anglii [dostęp: 18.04.2021]

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Litwa-wprowadza-program-na-wzor-Rodziny-500-plus-4054365.html

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3950,pojecie. html [dostęp: 21.04.2021].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty