Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI

Wymogi edytorskie i bibliograficzne:

 • Edytor – MS Word PL;
 • Układ marginesów: G-5, D-5,9, L-4,2, P-4,2 cm;
 • Interlinia – pojedyncza; wyrównanie – obustronne; akapit 1,25cm;
 • Czcionka podstawowa – Times New Roman CE 10p;
 • Streszczenia i literatura – 9p;
 • Tytuł referatu – pogrubiona 14p; tytuły rozdziałów– pogrubiona 12p; podtytuły – pogrubiona 10p;
 • Tytuły tabel, – u góry, do lewej 8p; tabele – czcionka 8p; bez wewnętrznych linii poziomych;
 • Podpisy rysunków i wykresów pod obiektem, centrowane, 8p;
 • Przypisy – 8p;
 • Cytowanie powinno być wymienione w kolejności chronologicznej, a następnie alfabetycznej.
  • Przy pracy zbiorowej (od trzech autorów lub więcej) podaje się pierwszego autora z dopiskiem
   „et al./i in.”.
   − [Nazwisko i et al. year, p.] – tekst w języku angielskim
  • Jeżeli nazwiska autorów pojawiają się w tekście, należy podać w nawiasie tylko rok wydania.
   − According to/in the opinion of Nowak [year, p.]... – tekst w języku angielskim
   ...as he proves in his research... [Nowak year, p.) – tekst w języku angielskim
 • Wykresy i rysunki (czarno-białe) w formacie akceptowanym przez edytor, umożliwiającym edycję rozmiaru i czcionki np. MS Excel, CorelDraw 8.0 lub wcześniejsze, formaty CPT, GIF, BMB, WMF dla map bitowych i megaplików;
 • Opis bibliograficzny:
  • Wszystkie pozycje powinny być zapisane w języku oryginalnym – tytułów
   publikacji/dokumentów się nie tłumaczy. Publikacje w oryginale występujące w cyrylicy
   powinny być poddane transliteracji.
   • wydawnictwo zwarte [ang./pl]
    − Nazwisko A., Nazwisko B. (year/rok). Tytuł publikacji. Wydawnictwo, miejsce wydania.
    − Autor korporatywny (year/rok). Tytuł publikacji. Wydawnictwo, miejsce wydania.
    − Nazwisko A. (ed./red.), (year/rok). Tytuł publikacji. Wydawnictwo, miejsce wydania.
    − Tytuł publikacji (year/rok). Wydawnictwo, miejsce wydania.
   • rozdział/artykuł w wydawnictwie zwartym [ang./pl]
    − Nazwisko A. (year/rok). Tytuł rozdziału. [In:/W:] B. Nazwisko (ed./red.). Tytuł publikacji. Wydawnictwo, miejsce wydania, p./s. ??-??.
   • artykuł w wydawnictwie ciągłym (czasopismo) [ang./pl]
    − Nazwisko A., Nazwisko A.B. (year/rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr
    rocznika (nr zeszytu), p./s. ??-??. https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.....
    • dokumenty elektroniczne (opis całości) [ang./pl]
   • nazwa witryny internetowej. URL [accessed:/dostęp: dd.mm.rr].
    − nazwa witryny internetowej (dd.mm.rr). Tytuł publikacji/wpisu. URL [accessed:/dostęp: dd.mm.rr].
   • dokumenty elektroniczne (opis fragmentu) [ang./pl]
    − Nazwisko A. (year/rok). Tytuł publikacji. Nazwa Czasopisma, nr zeszytu lub data wpisu. URL [accessed:/dostęp: dd.mm.rr].
    − Nazwisko A./autor korporatywny (dd.mm.rr). Tytuł publikacji. [In:/W:] nazwa witryny internetowej. URL [accessed:/dostęp: dd.mm.rr].

Praca powinna zawierać:

 • na początku tytuł i stopień naukowy imię i nazwisko autora, nazwę instytucji;
 • tytuł w języku angielskim;
 • pod tytułem abstrakt (z celem opracowania, metodami i wynikami) angielskim, słowa kluczowe w angielskim, JEL Code;
 • na końcu arytułu tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim
 • w przypisach na pierwszej stornie adres pocztowy i e-mailowy Autora, nr ORCID;

Objętość artykułu: 10-12 stron

Opłata za artykuł przyjęty do druku wynosi: 1000 zł + VAT (23%). 

W przypadku gdy artykułu przekracza wymaganą liczbę stron zostanie naliczona opłata w wysokości 60,00 zł + VAT (23%) za każdą dodatkową stronę.