• Po akceptacji redaktora tematycznego oraz pomyślnym przejściu procesu badania podobieństw przy pomocy programu antyplagiatowego artykuł przekazywany jest do recenzji.
  • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
  • W przypadku tekstów w języku kongresowym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.
  • Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces).
  • Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. (formularz recenzji)
  • W przypadku jednej negatywnej recenzji powołuje się trzeciego recenzenta, który decyduje o przyjęciu artykułu do publikacji.
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane, Listę recenzentów czasopismo podaje do publicznej wiadomości w ostatnim numerze danego roku.