Pułapka płynności w USA, strefie euro i Japonii

Main Article Content

Piotr Misztal


Słowa kluczowe : pułapka płynności, kryzys finansowy, polityka pieniężna
Abstrakt
Kiedy kraj wpada w pułapkę płynności, oznacza to, że jego bankowi centralnemu brakuje skutecznej, ekspansywnej polityki monetarnej mającej na celu zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Uczestnicy rynku (gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa) zamiast zwiększać popyt gromadzą rosnącą podaż pieniądza w postaci gotówki. Keynes argumentował, że dla gospodarki znajdującej się w pułapce płynności jedynym sposobem na zwiększenie popytu w kraju i pobudzenie gospodarki jest prowadzenie ekspansywnej polityki fiskalnej poprzez zwiększanie wydatków rządowych lub obniżanie podatków. Celem badań jest weryfikacja empirycznej hipotezy o pułapce płynności w trzech największych gospodarkach świata, znanych wcześniej jako Globalna Triada (tj. USA, strefa euro i Japonia), po kryzysie finansowym w 2008 roku. W pracy wykorzystano metody badawcze oparte na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów oraz metody statystyczne. Wszystkie dane statystyczne pochodziły z urzędu statystycznego Unii Europejskiej - EUROSTAT oraz z bazy danych statystycznych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju - UNCTADstat.

Article Details

Jak cytować
Misztal, P. (2020). Pułapka płynności w USA, strefie euro i Japonii. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 114–127. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.32
Bibliografia

Arias M. A., Wen Y.: The Liquidity Trap: An Alternative Explanation for Today's Low Inflation, The Regional Economist , 2014, April, https://www.stlouisfed.org/

Blanchard O., Cerutti E., Summers L.: Inflation and Activity - Two Explorations and their Monetary Policy Implications, IMF Working Paper, No 15/2015. (Crossref)

Frejtag-Mika E.: The dispute about ways out of the trap of liquidity and deflation. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, No 3 (303)/2014.

Friedman M.: The Role of Monetary Policy. American Economic Review, No 58 (1)/1968.

Hicks, J. R.: Mr. Keynes and the 'Classics', Econometrica, No 5 (2)/1937. (Crossref)

Keynes, J. M.: The General Theory of Employment, Interest, and Money, Macmillan, London 1936.

Krawczyk M.:. On fiscal and monetary policy in the conditions of the liquidity trap, Economist, No. 4/2013.

Krugman P. R.: It's Baaack: Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap, Brookings Papers on Economic Activity, No 29 (2)/1998. (Crossref)

Moe T. G., Marriner S.: Eccles and the 1951 Treasury - Federal Reserve Accord: Lessons for Central Bank Independence, Levy Economics Institute of Bard College Working Paper, No. 747/2013. (Crossref)

Nakata T., Schmidt S.: Expectations-driven liquidity traps: implications for monetary and fiscal Policy, ECB Working Paper Series, No 2304/2019. DOI: 10.17016 / FEDS. 2019.053 (Crossref)

Orphanides, A.:. The Fiscal-Monetary Policy Mix in the Euro Area - Challenges at the Zero Lower Bound. European Commission Discussion Paper No 060 , July 2017, 1-44. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2965805 (Crossref)

"Money dropped from a helicopter" as an option of monetary policy, https://www. Obserwator finansowy.pl (14.10.2019).

Rosati DK (2016). New trends in monetary policy after the financial crisis 2008–2012, Finance, Financial Markets, Insurance, No. 4/2017. DOI: 10.18276 / frfu.2016.4.82 / 1-39. (Crossref)

Roubini N., Mihm S.: Economics of the crisis , Wolters Kluwer, Warsaw 2011.

Price stability - why is it also important for you? https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/whypricestability_en.pdf (30/04/2019).

Svensson L.O.: The Zero Bound in an Open Economy: A Foolproof Way of Escaping from a Liquidity Trap, Monetary and Economic Studies, No 19/2001. (Crossref)

Szymańska A.: Effects of fiscal policy at low interest rates - a review of the literature, Studies in Law and Economics, Volume XCIII/2014.

Thirion G.: European Fiscal Union: Economic Rationale and Design Challenges, CEPS Working Document, No 01/2017.

Tobin J.: Keynesian Models of Recession and Depression, American Economic Review Papers and Proceedings, No 65/1975.

Vandenbroucke F., Luigjes C., Wood D., Lievens K.:. Institutional Moral Hazard in the MultiTiered Regulation of Unemployment and Social Assistance Benefits and Activation - A Summary of Eight Country Case Studies, CEPS Special Report, No. 137/2016. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.