Stan i perspektywy opodatkowania działalności rolniczej w Polsce

Main Article Content

Marian Podstawka
Łukasz Podstawka


Słowa kluczowe : gospodarstwo rolne, działalność rolnicza, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy, podatek od przychodów, stopień opodatkowania dochodów, przychodów
Abstrakt
Opracowanie wychodzi naprzeciw toczącym się dyskusjom w sprawie zmian opodatkowania dochodów pochodzących z działalności rolniczej. Aktualnie istniejące podatki, odnoszące się do gospodarstw rolnych w Polsce, nie odnoszą się do dochodów. Mają one charakter podatków majątkowych, do których należy: podatek rolny od gruntów, podatek leśny i podatek od nieruchomości. Podatki te mimo, że nie nawiązują do dochodów z działalności rolniczej, są z nich pokrywane. Ważnym jest jaką część tych dochodów pomniejszają. Z badań wynika, że jest to ok. 10%. Stąd ewentualnie we wprowadzanym nowym podatku od dochodów jego stawka nie powinna przekraczać 10%.Obliczanie dochodów gospodarstw rolnych w Polsce będzie napotykać na wiele problemów. Jednym z nich będzie ustalenie katalogu kosztów, do których zaliczać będzie się amortyzacja. Aby ją uwzględnić w obliczaniu dochodów, należy wcześniej ustalić wartość bieżącą środków trwałych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Mogą temu procesowi towarzyszyć spore trudności merytoryczne i organizacyjne. To jeden z wielu problemów. Prawdopodobnie będą i inne. Zaliczyć do nich można: podział kosztów na gospodarstwo domowe i gospodarstwo rolne, ustalenie co jest środkiem trwałym w gospodarstwie rolnym itp. Wydaje się, że liczenie dochodów w gospodarstwach rolnych jest nie uniknione. Z jednej strony jest to niezbędne dla ewentualnego wprowadzeniu podatku dochodowego. Z drugiej strony mając rozpoznaną sytuację dochodową gospodarstw rolnych można by zrezygnować z szacowania strat spowodowanych przez suszę, czy innymi zdarzeniami losowymi. Tytułem otrzymania rekompensat byłyby straty dochodów. Jest to kryterium bardziej klarowne oczywiste i obiektywne. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie zawsze straty spowodowane zdarzeniami losowymi (suszę) przekładają się na straty w dochodach rolniczych. Zważywszy, że straty te nie zawsze są obiektywnie szacowane przez powoływane przez wojewodów komisje. W przypadku strat w dochodach, dane rachunkowości rolnej są gwarantem ich obiektywnej oceny.Celem opracowania jest dokonanie oceny aktualnej sytuacji dotyczącej opodatkowania działalności rolniczej oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian w opodatkowaniu działalności rolniczej. Przyjęto dwie hipotezy badawcze: 1. Aktualny stopień opodatkowania dochodów, przychodów z działalności rolniczej podatkiem rolnym, podatkiem od nieruchomości jest symboliczny, 2. Dla zachowania dotychczasowego ujęcia podatkowego stawka nowego podatku od dochodów gospodarstw rolnych nie może przekraczać 10%. W artykule wykorzystano metody analizy opisowej, tabelarycznej i analizy finansowej. Źródłem informacji była literatura oraz dane rachunkowości rolnej FADN gromadzone przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Article Details

Jak cytować
Podstawka, M., & Podstawka, Łukasz. (2020). Stan i perspektywy opodatkowania działalności rolniczej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 177–188. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.36
Bibliografia

Act on forestry tax of 30 October 2002 Dz.U. (Journal of Laws) 2002 No. 200 item 1682

Dz. U. (Journal of Laws) of 1984 No. 52 item. 268

Dz. U. (Journal of Laws) of 12.01.191 on local taxes and fees

https://waw.infor.pl

Jaśkiewicz B., Sułek A.: KIERUNKI ZMIAN PRODUKCJI ZBÓŻ W POLSCE Roczniki Naukowe. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu tom XIX. Zeszyt 1 of 2017, p.67

Monitor Polski (Official Gazette of the Republic of Poland) of 17.07.2019 item 689

Monitor Polski (Official Gazette of the Republic of Poland) of 17.07.2019 item 689

Podstawka M.: Problemy subwencjonowania gmin w kotekście ich władztwa podatkowego, [w:] Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w wymiarze finansowo-prawnym, Kowalska I., Możyłowski P., Śmietanka T. (red.), Instytut Naukowo-Wydawniczy “Spatium”, Radom 2019, s.12-21

Smith A.: The Wealth of Nations, Edited with Introduction and Note by Edwin Cannon, Random House Inc, New York, 1994

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora