Możliwości rozwojowe gospodarstw rolnych w Polsce

Main Article Content

Monika Juchniewicz
Łukasz Podstawka


Słowa kluczowe : amortyzacja, akumulacja, gospodarstwo rolne
Abstrakt

Głównym celem opracowania jest rozpoznanie i ocena możliwości rozwojowych wśród gospodarstw rolnych w Polsce ze względu na typy rolnicze i klasy wielkości ekonomicznej. Zakres czasowy opracowania odnosi się do lat 2015-2019 i dotyczy wyników gospodarstw rolnych osób fizycznych prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN. Cel opracowania został zrealizowany poprzez ocenę poziomu dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, akumulacji i reprodukcji w badanych gospodarstwach rolnych. Z przeprowadzanych badań wynika, iż wystąpiło zróżnicowanie możliwości rozwojowych gospodarstw osób fizycznych w zależności od typu rolniczego i klasy wielkości ekonomicznej. W gospodarstwach z drobiem odnotowano najwyższą średnią wartość akumulacji w stosunku do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, jak również najwyższy wskaźnik reprodukcji. W gospodarstwach z uprawami polowymi, ogrodniczymi, krowami mlecznymi i trzodą chlewną również wystąpiła przewaga akumulacji nad amortyzacją i gospodarstwa te zapewniały rozszerzoną reprodukcję majątku trwałego. Z kolei w gospodarstwach z mieszaną produkcją roślinną i zwierzęcą, z uprawami trwałymi oraz wyspecjalizowanych w chowie zwierząt trawożernych miała miejsce zawężona reprodukcja majątku trwałego.Analiza gospodarstw rolnych osób fizycznych wykazała, że stopa akumulacji i wskaźnik reprodukcji rosły wraz ze wzrostem wielkością ekonomiczną gospodarstw rolnych. Gospodarstwa o wielkości ekonomicznej do 25 tys. euro SO w badanym okresie odnotowały stopę akumulacji i wskaźnik reprodukcji mniejsze od zera. W grupie gospodarstw o wielkości ekonomicznej od 25 do 50 tys. euro, wskaźnik reprodukcji był równy 1. Natomiast w klasach wielkości ekonomicznej powyżej 50 tys. euro SO miała miejsce reprodukcja rozszerzona.

Article Details

Jak cytować
Juchniewicz, M., & Podstawka, Łukasz . (2021). Możliwości rozwojowe gospodarstw rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25 (74), 29–39. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.3
Bibliografia

Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Grzelak A.: Akumulacja majątku w gospodarstwach rolnych w Polsce ze względu na typy produkcyjne i kontekst paradygmatu rozwoju zrównoważonego, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics, 3 (360), Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 2019, p. 90-91. (Crossref)

Grzelak A.: Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3 (340), Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014, pp. 45-51.

Józwiak W.: Strategie postępowania posiadaczy gospodarstwach rolnych i ich pozarolnicze formy aktywności gospodarczej w latach 1996–2002, Roczniki Naukowe SERiA, 6 (3), 2004, pp. 94-100.

Kambo K., Juchniewicz M., Michalak P.: Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2018 roku, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 2020. (Crossref)

Kata R.: Wewnątrzsektorowe nierówności dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce w latach 2004–2017, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 61, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, pp. 26-27. (Crossref)

Kryszak Ł., Czyżewski B.: Determinanty dochodów rolniczych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020, p. 9.

Poczta W.: Instrumenty wsparcia ekonomicznego dla rodzinnych gospodarstw rolnych w polityce strukturalnej UE i w ramach interwencjonizmu państwowego oraz rola i znaczenie tych instrumentów. In: M. Podstawka (eds.), Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, KSOW, Warszawa 2015, pp. 142-159.

Ryś-Jurek R.: Zachowanie finansowe gospodarstw rolnych, Handel wewnętrzny, 4 (363), 2016, pp. 242-245.

Sobczyński T.: Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolniczych Unii Europejskiej na podstawie inwestycji netto w latach 1998-2008, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinesis, Oeconomica, 291 (65), 2011, pp. 145-156.

Sobczyński T.: Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 9 (24), Warszawa 2009, pp. 161-162.

Wiatrak A. P.: Współzależność akumulacji i spożycia w gospodarstwach i rodzinach chłopskich, Wieś i rolnictwo, 1 (22), 1979, p. 163.

Wiatrak A. P.: Uwarunkowania akumulacji w gospodarstwach rodzinnych w rolnictwie, Wieś i rolnictwo, 4 (57), 1987, p. 25.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.