Pomiar efektywności pomocy publicznej dla gospodarstwach rolnych w Polsce

Main Article Content

Marek Wigier
Marian Podstawka


Słowa kluczowe : efektywność polityki rolnej, inwestycje w rolnictwie, rozwój gospodarstw rolnych, polityka rolna
Abstrakt
Polityka rolna jest próbą praktycznego zastosowania praw ujawnionych przez teorię ekonomii dla osiągnięcia celów określanych przez Państwo. Przeprowadzone na przykładzie czterech grup gospodarstw rolnych badania przybliżają nas do odpowiedzi na pytanie jak usprawnić krótkookresowa politykę ekonomiczną celem stymulowania mechanizmu rynkowego dla długookresowego rozwoju sektora. Wykorzystując dane polskiego FADN z lat 2008-2019 autorzy badania zastosowują zmodyfikowaną metodę PSM dla określenia efektów ekonomicznych zmian zachodzących w gospodarstwach rolnych. Dowodzą, że źródłem długotrwałego rozwoju i sukcesu ekonomicznego są efektywne inwestycje. Wskazują równocześnie, że podmioty gospodarcze optymalizując swoją mikroekonomiczną funkcję celu dostosowują inwestycje do celów pomocy publicznej, czym obniżają efektywność wykorzystania środków finansowych.

Article Details

Jak cytować
Wigier, M., & Podstawka, M. (2021). Pomiar efektywności pomocy publicznej dla gospodarstwach rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (26(75), 68–78. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.13
Bibliografia

Adamowicz M., Ewolucja i impact assessment jako sposoby oceny interwencji publicznych ze środków Unii Europejskiej [Evolution and impact assessment as methods of assessing public interventions from the European Union funds], [in:] Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania [Agroeconomics in market conditions. Problems and challenges], (ed.) Grzelak A., Sapa A., Zeszyty Naukowe UE in Poznań, 2010,

Carolyn H., Maffioli A.,Vázquez G., A Primer for Applying Propensity-Score Matching, Inter-American Development Bank, 2010,

Chavas J.-P., Aliber M., An Analysis of Economic Efficiency in Agriculture: A Nonparametric Approach, Journal of Agricultural and Resource Economics, Vol. 18, No. 1, 1993,

Podstawka M., Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje [Finances. Institutions, instruments, entities, markets, regulations], PWN, Warsaw 2017,

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego [Economics of the public sector], PWN, Warsaw 2004,

Wilkin J., Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki [Public choice theory - homo oeconomicus in the sphere of politics], [in:] Wilkin J. (ed.) Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej [Public Choice Theory. Introduction to the economic analysis of politics and the functioning of the public sphere], Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warsaw 2005,

Wigier M., Alokacyjne i dystrybucyjne dylematy polityki rolnej na przykładzie polskiego sektora rolno-spożywczego w okresie 1989-2018 [Allocation and distribution dilemmas of agricultural policy on the example of the Polish agri-food sector in the period 1989-2018], Studia and monographs No. 174, IERiGŻ-PIB, Warsaw 2019.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.