Stabilność finansowa gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020

Main Article Content

Agnieszka Gałecka
Marzena Ganc


Słowa kluczowe : stabilność finansowa, gminy wiejskie, analiza wskaźnikowa, płynność finansowa
Abstrakt
Stabilność usług publicznych oraz sytuacja finansowa samorządów lokalnych ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju, jak również trwający od lat proces reform politycznych zmierzających do promowania wydajności jednostek sektora publicznego, ich zrównoważonych budżetów oraz stabilności finansowej. Jest to pojęcie różnie definiowane, co wynika m.in. z jego wieloaspektowości oraz braku precyzyjnie określonych miar do oceny tego zjawiska. Celem głównym pracy była ocena stabilności finansowej gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020. W ramach celu głównego przeprowadzono analizę wskaźnikową oraz badania ankietowe. Artykuł powstał w oparciu o studia literatury przedmiotu, sprawozdania z wykonania budżetów badanych gmin publikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie oraz kwestionariusz ankiety. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono że badane gminy w latach 2016-2020 odnotowały trwałość w zakresie polityki fiskalnej, stabilny poziom płynności finansowej i zadłużenia, aczkolwiek stosunkowo niski poziom samodzielności dochodowej. Kryzys w 2020 roku wywołany pandemią Covid-19 spowodował znaczny wzrost wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego w porównaniu do dochodów, które były mniejsze niż planowano, aczkolwiek nie wpłynął na znaczne pogorszenie wyników finansowych badanych gmin. W opinii ankietowanych (wójtów) zdecydowana większość gmin wiejskich województwa lubelskiego była stabilna finansowo a pandemia Covid-19 na ogół nie miała istotnego wpływu na jej poziom.

Article Details

Jak cytować
Gałecka, A., & Ganc, M. (2022). Stabilność finansowa gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 18–29. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.2
Bibliografia

Bal K., Piaszczyk A.: Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie nr 13, 2017

Burnisde C.: Fiscal Sustainability in Theory and Practice. The World Bank, Washington 2005

Crockett A.: Why is financial stability a goal of public policy, Economic Review No. 4, 1997

Cyburt A., Gałecka A.: Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 23(72), 2020

Czarny A.: Stabilność finansowa w odniesieniu do samodzielności dochodowej w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie województw, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 93, 2018

Filipiak B. Z.: Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Wiadomości Statystyczne 11(666), 2016

Iwanicz- Drozdowska M.: Definicje i determinanty stabilności finansowej. Część edukacyjna: stabilność finansowa od A do Z, Bank i Kredyt nr 1, 2011

Iwanicz- Drozdowska M.: Zarzadzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005

Jastrzębska M.: Alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 24(12), 2017

Kluza K., Kluza S.: Finanse publiczne a stabilność systemu finansowego w: Finanse publiczne (red. M. Ziolo), Polska Akademia Nauk 2021

Kosek- Wojnar M.: Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 84(2), 2016

L. Klank: Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Teoria stabilności finansowej, Test praktyki XXI wieku, t. XV, z. 9, cz. III, Łódź – Warszawa 2014

Osiński J. (red.): Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa 2016

Poloz S.S.: Financial stability: A worthy goal, but how feasible? Journal of Banking and Finance, 30(12), 2006

Recommended Practice Guideline. Reporting on the Long-Term Sustainability of an Entity’s Finances, International Public Sector Accounting Standards, International Federation of Accountants, New York 2015

Schinasi G.J.: Defining financial stability, IMF Working Paper No. 187, 2004

Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz. U.2009 Nr 157, poz. 1240, art. 243 ze zm.

Wichowska A., Ostrowska A.: Stabilność finansowa gmin na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego, Studia Prawno-Ekonomiczne T. CIX, 2018

Wójtowicz K.: Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.