Efektywność wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolniczych państw grupy wyszehradzkiej

Main Article Content

Agnieszka Cyburt
Agnieszka Gałecka


Słowa kluczowe : efektywność, gospodarstwa rolne, FADN, grupa Wyszehradzka
Abstrakt
Celem opracowania było określenie efektywności wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej. Badaniami objęte zostały gospodarstwa uczestniczące w europejskim systemie zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych FADN (Farm Accountancy Data Network). W ramach celu głównego dokonano oceny produktywności i dochodowości ziemi, pracy i kapitału. Okres badawczy obejmował lata 2014-2017. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że najefektywniej zasoby ziemi były wykorzystywane na Węgrzech i w Polsce, zaś najmniej efektywnie na Słowacji. Biorąc pod uwagę produktywność pracy i kapitału najwyższe wyniki osiągnęły gospodarstwa z Czech i Słowacji, zaś najniższe gospodarstwa polskie. Natomiast najwyższą dochodowością pracy i majątku charakteryzowały się gospodarstw węgierskie, gdzie analizowane wskaźniki były wyższe od średniej w UE.

Article Details

Jak cytować
Cyburt, A., & Gałecka, A. (2020). Efektywność wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolniczych państw grupy wyszehradzkiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 70–80. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.28
Bibliografia

Barry P.J., Baker C.B., Ellinger P.N., Hopkin J.A., Financial Management in Agriculture. Interstate Publisher, Illinis 1995.

Bórawski P., Wielkość ekonomiczna jako czynnik różnicujący wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolnych w regionie Pomorze i Mazury, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej 67/2008.

Bud-Gusaim J., Efektywność zasobów produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym Polski, PWN, Warszawa 1988.

Eurostat: https://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm (access: 18.11.2019).

Filipiak, T., Efficiency of production factors in horticultural holdings versus holdings of other agricultural types, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agrobusiness Economists 21(4)/2019. (Crossref)

Gałecka A., Efektywność gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2012-2015 w zależności od ich wielkości ekonomicznej, Roczniki Naukowe SERiA, 19(5)/2017.

Gałecka, A., Typ rolniczy a efektywność gospodarstw rolniczych w Polsce, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 5(2)/2017. (Crossref)

Komorowska D., Typ rolniczy a efektywność gospodarstw ekologicznych, Roczniki Naukowe Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99(4)/2012.

Manteufel R., Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa 1979.

Marcysiak A., Efektywność wykorzystania zasobów produkcyjnych w różnych typach gospodarstw jako element oceny ich siły konkurencyjnej, Roczniki Naukowe SERIA, X(3)/2008.

Masternak-Janus A., Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Economics and Management, 4/2013.

Niewiadomski K., Efektywność ekonomiczna gospodarstw rolniczych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3/2007.

Orłowska, M. J., Zasoby czynników produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej w świetle FADN, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17(2)/2015.

Piwowar, A., Struktury rolne i produktywność rolnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, Problems of World Agriculture, 17/2017. (Crossref)

Poczta W., Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2003.

Poczta, W., Średzińska, J., Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk), Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 2/2007.

Standard 2017 results obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN, Warszawa 2018.

Szabo L., Grznar M., Zelina M., Agricultural performance in the V4 countries and its position in the European Union, Agricultural Economics, 64(8)/2018. (Crossref)

Szymańska E., Efektywność przedsiębiorstw- definiowanie i pomiar, Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G 97(2)/2010.

Wasilewski M., Wasilewska A., Koszty i efektywność pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 94(1)/2007.

Zegar J.S., Dochody rolników po akcesji w Unii Europejskiej, Raport „Realia i co dalej” 4/2011.

Ziętara W., Zieliński M., Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1/2012

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.