Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego

Main Article Content

Agnieszka Cyburt
Agnieszka Gałecka


Słowa kluczowe : stabilność finansowa, potencjał finansowy, potencjał inwestycyjny, nadwyżka operacyjna
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu ocenę poziomu nadwyżki operacyjnej jako wskaźnika determinującego stabilność finansową samorządów lokalnych oraz poznanie kwoty wydatków inwestycyjnych świadczących o potencjale inwestycyjnym jednostki. Zastosowano następujące metody: analizę piśmiennictwa, analizę wskaźników budżetowych (dochody i wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wynik operacyjny) oraz metody statystyki opisowej. Do analizy przyjęto dane finansowe wszystkich typów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, a więc 16 województw, 314 powiatów i 2478 gmin za lata 2015-2017. Przeprowadzona analiza pozwoliła na częściowo pozytywne zweryfikowanie hipotezy zgodnie, z którą wynik operacyjny determinuje zarówno stabilność finansową jak i wyznacza poziom potencjału inwestycyjnego JST.

Article Details

Jak cytować
Cyburt, A., & Gałecka, A. (2020). Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 17–32. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.2
Bibliografia

Alińska A., Frydrych S., Klein E.: Finanse w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” Szkoły Głównej Handlowej, 1/2018 (Crossref)

Brol R.: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004

Cichocki K.S.: Wieloletnie planowanie finansowe: ocena zdolności kredytowej w gminie, najtańszy pieniądz we właściwym czasie, Wyd. MUNICIPIUM, Warszawa 2001

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2004-2012. Perspektywa 2013-2020. Senat RP, Związek Miast Polskich, Warszawa 2013

Dworakowska M.: Determinanty rozwoju aktywności inwestycyjnej miast na prawach powiatu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

Filipiak B., M. Tarczyńska-Łuniewska: Potencjał jednostki samorządu terytorialnego – próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej, „Finanse Komunalne” 1–2/2016

Filipiak B.: Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 1/2016

Filipiak B.: Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Wiadomości Statystyczne” 11/2016

Financial Management in a Local Government Association (LGA). Netherlands Ministry of Foreign Affairs, VNG International, 2014

Gubernat-Ulatowski E.: Potencjał finansowy i inwestycyjny a aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 294/2016

Hok B.: Wybrane czynniki finansowe do oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty

Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej 20/2016

Improving Financial Sustainability for Local Government, www. walga.asn.au

Indicators of Financial Condition In Public Sector Statements of Recommended Practice (SORP), CICA,Toronto, ON, Canada 2009.

Informacja o nadwyżce operacyjnej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014 – 2016,

– 2017, Ministerstwo Finansów,www.finansearch.mf.gov.pl/budzetpanstwa/finansesamorzadow/

Jastrzębska M.: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.

Klank L., Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 9/2014.

Lubińska T., Franek S., Będzieszak M.: Potencjał dochodowy samorządu w Polsce, Difin, Warszawa 2008.

Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M.: Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata 2007–2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2006. Ministerstwo Finansów: Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2016, www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6146149/I-

II+_Wsk+2014-2016_opis.pdf

Navarro-Galera A., Rodriquez-Bolivar M.P., Alcaide-Munoz L., Lopez-Subires M.D.: Measuring the financial sustainability and it’s influential factors in local governments, „Applied Economics” 41/2016. Ocena efektywności zarządzania długiem lokalnym w Polsce na przykładzie miast na prawach powiatu, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 9/2018 Pedro Rodríguez Bolívar M., Navarro Galera A., Alcaide Muñoz L., Deseada López Subires M.: Analyzing Forces to the Financial Contribution of Local Governments to Sustainable Development, MDPI, Sustainability 8/2016. (Crossref)

Pietrzak B.: Nowe spojrzenie na stabilność systemu finansowego - mechanizmy pomocy finansowej. „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 155/2017.

Poniatowicz M.: Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych. „Ekonomiczne Problemy Usług” 125/2016. (Crossref)

Raport o stabilności systemu finansowego, Departament Stabilności Finansowej NBP. Warszawa 2018.

Recomended Practice Guideline. Reporting on the Long-Term Sustainability of an Entity’s Finances, International Public Sector Accounting Standards, International Federation of Accountants, New York 2015.

Reporting on the Long-Term Sustainability of a Public Sector Entity’s Finances; IFAC, Canada 2012.

Shiller R.: Finance and the good society. Princeton University Press, Princeton 2012.

Swianiewicz P., Nadwyżka operacyjna, http://www.wspolnota.org.pl,

Wiewióra M.,2008, http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad. pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=lewa_szpalta.wolters&dep=45334&data=&_CheckSum=177

Wiewióra M.: Wpływ nadwyżki operacyjnej budżetu na kondycję finansową jednostki samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 11/2008.

Wojciechowski M.: Kierunki racjonalizacji gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2/2017.

Wosiek M.: Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych w Polsce. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 34/2013.

Wójtowicz K.: Podział zadań publicznych między państwo a samorząd a problem zapewnienia stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 40/2014.

Wójtowicz K.: Znaczenie wybranych czynników ekonomiczno-społecznych dla kształtowania stabilności fiskalnej gmin miejskich w Polsce, Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis 2/2018. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.