Rola uczelni wyższych w przygotowaniu kadr do wdrażaniaia budżetu zadaniowego

Main Article ContentAbstrakt
Uczelnie powinny wzmocnić swą pozycję na rynku instytucji oferujących usługi z zakresu przygotowania kadr dla potrzeb rynku pracy (w tym wdrażania budżetu zadaniowego). Celem artykułu jest próba zaprezentowania potencjału uczelni w kształceniu kadr z zakresu budżetu zadaniowego oraz wskazanie barier w realizacji tego przedsięwzięcia

Article Details

Jak cytować
Kowalska, I. (2011). Rola uczelni wyższych w przygotowaniu kadr do wdrażaniaia budżetu zadaniowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 34–43. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1488
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.