Unijne finansowanie i komercjalizacja projektów innowacyjnych w placówkach naukowych

Main Article Content

Patryk Koć
Iwona Kowalska


Słowa kluczowe : finanse, UE, innowacja, komercjalizacja, jednostka naukowa
Abstrakt
Tempo postępu naukowo-technicznego determinowane jest innowacjami – nowymi rozwiązaniami m.in. w obszarze wynalazków, produkcji i metod wytwarzania. Centrami generowania innowacji mogą być polskie jednostki naukowe. Podmioty te kreują innowacyjne rozwiązania, które kończą się z reguły rozwiązaniem na wczesnym etapie rozwoju – prototypem niekomercyjnym. Potrzebna jest jednak faza wdrożenia oraz strategia komercjalizacji. Wypracowywaniu tych metod służą środki unijne z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem artykułu jest próba zaprezentowania sposobu pozyskiwania środków finansowych z UE przez instytuty badawcze na projekty innowacyjne z możliwością komercjalizacji wyników prac projektowych (na przykładzie projektu PROTEUS opracowanego przez konsorcjum reprezentowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) oraz efekty udzielonego wsparcia unijnego. Do zaprezentowania analizy problemu wykorzystano literaturę przedmiotu, dane ze sprawozdań finansowych z realizacji projektu PROTEUS (2008- 2013) oraz wnioski wynikające z konsultacji z pełnomocnikiem dyrektora ds. projektów w PIAP. Wnioski i podsumowania zawierają wskazówki dotyczące zarządzania projektem na każdym z etapów: aplikowania, realizowania oraz zamykania.

Article Details

Jak cytować
Koć , P., & Kowalska, I. (2013). Unijne finansowanie i komercjalizacja projektów innowacyjnych w placówkach naukowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 259–268. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1415
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.