Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010

Main Article Content

Łukasz Satoła


Słowa kluczowe : budżet, finanse samorządów, gmina, podatek od nieruchomości, polityka podatkowa
Abstrakt
Polityka podatkowa gmin należy do najistotniejszych działań w zakresie pozyskiwania dochodów własnych umożliwiających finansowanie ustawowych zadań samorządu. W dobie kryzysu znaczenie właściwie prowadzonej polityki podatkowej wzrasta z uwagi na ograniczone możliwości kreowania innych źródeł dochodu. Celem artykułu jest ocena zróżnicowania polityki podatkowej gmin w zakresie stosowanych przez nie stawek podatku od nieruchomości. Wyniki badań wskazują na duże zróżnicowanie stosowanych przez gminy stawek podatku od nieruchomości. Nie widać natomiast istotnych różnic w prowadzonej polityce podatkowej w okresie dynamicznego wzrostu gospodarczego i kryzysu ekonomicznego.

Article Details

Jak cytować
Satoła, Łukasz. (2013). Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 425–434. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2013.9.58.37
Bibliografia

Fedorowicz Z. (1998). Polityka fiskalna. Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.

Jastrzębska M. (2000). Podstawy polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, (7-8), 22-35.

Kogut-Jaworska M. (2011). Zmienność dochodów podatkowych gmin a możliwości oddziaływania na gospodarkę lokalną w warunkach kryzysu. [w:] S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Wyd. PWE, Warszawa, 390-399.

Płonka A., Wojewodzic T. (2009). Przychylność podatkowa gmin województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 530, Ekonomiczne Problemy Usług, 31(2), 82-88.

Podstawka M., Rudowicz E. (2010). Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4), 79-87.

Satoła Ł. (2012). Kryzys finansów publicznych z perspektywy społeczności lokalnej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 14(4), 104-109.

Skica T., Wołowiec T., Reśko D. (2012). Stawki podatkowe jako instrument stymulujący rozwój gminy a założenia racjonalnej strategii podatkowej gminy. Samorząd Terytorialny, (12), 39-57.

Swianiewicz P. (2011). Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipium, Warszawa.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2010 nr 95 poz. 613.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). The use of the European Union regional policy instruments in local government units. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (1), 91–101. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.