Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na inwestycje komunalne a ograniczanie zadłużenia samorządów

Main Article Content

Łukasz Satoła


Słowa kluczowe : ekonomia sektora publicznego, fundusze strukturalne, gmina, polityka regionalna, sytuacja finansowa gmin, zadłużenie
Abstrakt
Integracja europejska w znaczącym stopniu zmieniła warunki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego głównie za sprawą dostępności funduszy strukturalnych. Obecnie wiele podejmowanych przez gminy działań, szczególnie inwestycyjnych odbywa się przy udziale dofinansowania w ramach instrumentów polityki regionalnej UE. Pozyskane fundusze z jednej strony stanowią wsparcie dla lokalnych budżetów, z drugiej zaś powodują wzrost wydatków, które często finansowane są z kredytów. Celem artykułu jest identyfikacja relacji zachodzących pomiędzy zrealizowanymi przy wsparciu finansowym inwestycjami komunalnymi a nowo wprowadzonymi wskaźnikami zadłużenia. Polskie gminy cechowało duże zróżnicowanie poziomu wykorzystania funduszy UE. Nowe limity zadłużenia mogą ograniczać zdolności absorpcyjne samorządów w konsekwencji spłat odsetek od zaciąganych w przeszłości zobowiązań.

Article Details

Jak cytować
Satoła, Łukasz. (2016). Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na inwestycje komunalne a ograniczanie zadłużenia samorządów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 139–148. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.13
Bibliografia

Boldrin, M., Canova, F., Pischke, J. S., Puga, D. (2001). Inequality and convergence in Europe's regions: reconsidering European regional policies. Economic policy, 207-253. (Crossref)

Bradley, J., Untiedt, G., Mitze, T. (2007). Analysis of the impact of cohesion policy. A note explaining the HERMIN-based simulations. Muenster-Dublin.

Burnside, C., Dollar, D. (2004). Aid, policies, and growth: reply. The American Economic Review, 94(3), 781-784. (Crossref)

Kopańska, A. (2014). Efektywność decentralizacji. Analiza zdecentralizowanego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym. Wyd. Difin, Warszawa.

Marchewka-Bartkowiak, K., Wiśniewski, M. (2012). Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i propozycje zmian. Analizy BAS, 21 (88), 1-6.

Milewska, A. (2011). Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie samorządowej jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych – przegląd podstawowych obszarów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (6), 57–66.

Milewska, A., Jóźwik, M. (2014). Organization and changes of local government finance system in view of implementation of participatory budgeting. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 13(4), 125–134.

Oates W. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich, New York.

Paluch Ł., Sroka W. (2013). Socio-economic and environmental determinants of sustainable development of rural communes in Małopolska Province. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 12(2), 65-76.

Parlińska, A. (2014). Zadłużenie samorządów gminnych w Polsce w latach 2005–2012. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (40), 191-200.

Prus P., Wawrzyniak B. M. (2011). Zarządzanie projektami i funkcje gmin w zakresie programów rozwoju obszarów wiejskich. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedza, (44), 77-92.

Satoła Ł. (2014). Instytucje społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich a sprawność wykorzystania funduszy Unii Europejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego). Samorząd Terytorialny, (5), 24-35.

Standar, A. (2010). Determinanty pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej przez gminy województwa wielkopolskiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(18), 97-105.

Swianiewicz P. (2011). Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipium, Warszawa.

Zawora J. (2015). Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikające z sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, (1-2), 43-54.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Satoła, Łukasz. (2013). Property tax policy in the municipalities of Malopolska Region in 2007-2010. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (9(58), 425–434.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). The use of the European Union regional policy instruments in local government units. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (1), 91–101. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.