Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej

Main Article Content

Aleksandra Płonka
Łukasz Satoła
Tomasz Wojewodzic


Słowa kluczowe : polityka podatkowa, podatek od nieruchomości, dochody gmin
Abstrakt
Głównym narzędziem kreowania polityki podatkowej stosowanym przez gminy w Polsce jest uchwalanie w prawnie określonych granicach wysokości stawek podatków lokalnych. Celem opracowania jest prezentacja i ocena zmian w wysokości stawek podatku od nieruchomości uchwalanych przez samorządy szczebla gminnego w latach 2007 i 2010. Ocenie została poddana przychylność podatkowa gmin wobec podatników. Przeprowadzone obliczenia wyraźnie wskazują na zmniejszenie się w badanej populacji udziału jednostek terytorialnych stosujących relatywnie niskie stawki podatku od nieruchomości. W niewielkim stopniu wzrósł natomiast udział gmin stosujących relatywnie wysokie stawki podatku, co poskutkowało zakwalifikowaniem ich do grupy gmin o niskiej przychylności podatkowej.

Article Details

Jak cytować
Płonka, A., Satoła, Łukasz, & Wojewodzic, T. (2014). Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 185–194. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2014.11.60.16
Bibliografia

Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E. (1998). Dochody gmin z podatków i opłat. Ecostar-Twigger, Warszawa.

Estey J. A. (1959). Cykle koniunkturalne. PWG, Warszawa.

Falenta P., Polinceusz L. (2009). Kryzys gospodarczy w Polsce i na świecie. [w:] Realia i co dalej..., 2(11).

Jastrzębska M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Kożuch A. (2005). Planowanie finansowe w gminie. [w:] Kożuch A., Mirończuk A. (red.), Zarządzanie finansami lokalnymi. Współczesne Zarządzanie, Białystok.

Kukuła K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.

Marciniak S. (2002). Makro i mikroekonomia - podstawowe problemy. PWN, Warszawa.

Orłowska R., Pangsy-Kania S. (2003). Cykle koniunkturalne – teoria, analiza i praktyka. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Patrzałek L. (2010). Finanse samorządu terytorialnego. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.

Płonka A., Musiał W. (2012). Znaczenie relacji cenowych do oceny koniunktury w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA, 14(1), 390-394.

Płonka A., Wojewodzic T. (2009). Strategie gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości. Optimum. Studia Ekonomiczne, (2).

Płonka A., Wojewodzic T. (2009). Przychylność podatkowa gmin województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 530, Ekonomiczne Problemy Usług, 31(2), 82-88.

Ruśkowski E. (2004). Finanse lokalne w dobie akcesji. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Satoła Ł. (2011). Podatki lokalne jako źródło finansowania działalności gmin w Polsce. Episteme, (12).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). The use of the European Union regional policy instruments in local government units. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (1), 91–101. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.