Dynamika wartości aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych

Main Article Content


Abstrakt
W artykule podjęto problematykę zmiany wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Analiza dotyczy okresu zmiennej koniunktury na rynkach kapitałowych. Na tym tle przedstawiono dynamikę wartości aktywów netto w poszczególnych grupach funduszy. Wskazano również na czynniki, które oddziaływały na decyzje inwestorów odnośnie wyboru określonych rodzajów funduszy. Badania dowiodły, że największy udział w wartości aktywów mają fundusze akcji oraz mieszane, natomiast najszybciej rozwijającą się grupą są fundusze nieruchomości i sekurytyzacyjne. Maleje znaczenie funduszy ochrony kapitału oraz stabilnego wzrostu.

Article Details

Jak cytować
Satoła, Łukasz. (2010). Dynamika wartości aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 312–321. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2010.4.53.68
Bibliografia

Barger T. (1998). Financial institutions. International Finance Corporation, Washington D.C.

Bojańczyk M. (2007). Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji, Wyd. SGH, Warszawa.

Fernando D., Klapper L., Sulla V., Vittas D. (2003). The Global Growth of Mutual Funds. World Bank Policy Research Working Paper 3055. (Crossref)

Gabryelczyk K. (2006). Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Gabryelczyk K. (2009). Czynniki determinujące napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych w Polsce. [w:] Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.

Kościelniak G. (1998). Fundusze powiernicze. Wyd. Zakamycze, Kraków.

Miziołek T. (b.d). Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce pięć lat po wejściu w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych. [www.izfa.pl].

Sas-Kulczycka K., Choryło D., Król J., Lassota Z. (1998). Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce. Fundusze inwestycyjne i emerytalne. Wyd. WIG-Press, Warszawa.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). The use of the European Union regional policy instruments in local government units. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (1), 91–101. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.