Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego

Main Article Content


Abstrakt
W artykule autorzy podejmują próbę przedstawienia wykorzystania funduszy strukturalnych przez gminy. Jako obszar badań przyjęto teren województwa małopolskiego. Analizę objęto dwa programy operacyjne współfinansowane z funduszy strukturalnych UE, które były wdrażane w Polsce w okresie programowania 2004-2006. Były to Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Analizy poprowadzono z uwzględnieniem specyfiki i zróżnicowania budżetów lokalnych.

Article Details

Jak cytować
Satoła, Łukasz, & Żmija, J. (2009). Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 91–101. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.7
Bibliografia

Bielecka D. (2006). Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystywaniu środków z funduszu SAPARD. Studia Regionalne i Lokalne, (1), 83-106.

Brol M. (2004). Możliwości wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej – perspektywa pierwszych lat członkostwa. [w:] Unifikacja gospodarek europejskich. Szanse i zagrożenia, Manikowski A., Psyk A. (red.), Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.

Kosek-Wojnar M. (2006). Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków. Folia Oeconomica Bochniensia, (4), 75-88.

Myna A. (2004). Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie gmin Lubelszczyzny. Samorząd Terytorialny, (9), 30-38.

Swianiewicz P. (2006). Czy środki z Unii Europejskiej dla samorządów zwiększają rozpiętości międzyregionalne? Samorząd Terytorialny, (12), 15–35.

Traktat Rzymski o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r. http://europa.eu/scadplus/treaties/eec_en.htm

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8. marca 1990 r., Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.

Wicki, L. (2000). Rozwój obszarów wiejskich a ochrona środowiska i krajobrazu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2(4), 209–214.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.