Relacje między strategią marketingową a strategią finansowania

Main Article Content

Wojciech Grzegorczyk


Słowa kluczowe : strategia marketingowa, strategia finansowania, rachunkowość zarządcza, controlling
Abstrakt
We współczesnych publikacjach z zakresu marketingu niezwykle rzadko możemy spotkać się z rozważaniami dotyczącymi zależności między strategią marketingową a innymi strategiami funkcjonalnymi. W szczególności odnosi się to do relacji między strategią marketingową a strategia finansowania. Zarówno w literaturze marketingu, jak i literaturze finansów problemy te są omawiane w całkowitej odrębności. W praktyce działania przedsiębiorstw nie jest jednak możliwe przygotowanie strategii marketingowej bez wskazania wielkości środków finansowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych, ich źródeł i narzędzi. Zależności między w/w strategiami pojawiają się w trakcie przygotowania działań marketingowych, ich realizacji i oceny ich efektów. Należy także wskazać na zależności między marketingiem a rachunkowością zarządczą, które pojawiają się szczególnie przy konstruowaniu strategii marketingowej i ocenie jej efektów. Celem prezentowanego artykułu jest ustalenie przedmiotu zależności między marketingiem i finansami w przedsiębiorstwie oraz wskazanie na relacje między marketingiem a rachunkowością zarządczą, szczególnie w świetle publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej. Rozważania przedstawione w artykule są efektem badań literaturowych, opartych na literaturze krajowej i zagranicznej z marketingu i rachunkowości zarządczej/controllingu.

Article Details

Jak cytować
Grzegorczyk, W. (2015). Relacje między strategią marketingową a strategią finansowania. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (13(62), 30–39. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1247
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.