Czynniki wpływające na różnicowanie poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE

Main Article ContentSłowa kluczowe : środki WPR EU, poziom wsparcia, wielkość ekonomiczna, czynniki różnicujące
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu oddziaływania czynników różnicujących poziom wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego. Obliczeń dokonano metodą stosowaną w europejskim systemie rachunkowości rolnej FADN (Farm Accountancy Data Network). Udział środków pochodzących z WPR w analizowanych gospodarstwach w latach 2010-2013 zwiększył się w relacji do dochodu z 40,4% do 52,1%. Czynnikami różnicującymi poziom wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE okazały się wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstwa.

Article Details

Jak cytować
Marcysiak, A., & Marcysiak, A. (2015). Czynniki wpływające na różnicowanie poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 105–114. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1238
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.