Zarządzanie majątkiem jednostek gospodarczych o różnym profilu produkcji

Main Article Content

Agata Marcysiak
Adam Marcysiak


Słowa kluczowe : ocena zarządzania majątkiem, kierowanie jednostką gospodarczą, aktywa trwałe i obrotowe, profil produkcji.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu zarzadzania majątkiem podmiotów gospodarczych o różnym profilu produkcji. Materiałem badawczym były dane o gospodarstwach charakteryzujących się zróżnicowanym profilem produkcji, które w 2017 roku prowadziły rachunkowość rolną w ramach polskiego FADN. Poszczególne wielkości ukazano w przeliczeniu na jedno gospodarstwo w zł. Skalę zróżnicowania analizowano w podziale na osiem typów rolniczych. Majątek gospodarstwa przedstawiono w podziale na aktywa trwałe i obrotowe. Rozpatrywanym parametrem oceny sprawności zarządzania majątkiem była efektywność wykorzystania zasobów. Najwyższym poziomem produktywności i dochodowości kapitału odznaczały się gospodarstwa drobiarskie i ogrodnicze. Wysokim poziomem produktywności i dochodowości pracy odznaczały się gospodarstwa nastawione na chów krów mlecznych i trzody chlewnej. O jakości zarządzania podmiotu gospodarczego informuje także jego kondycja finansowa. Jej syntetycznym wskaźnikiem jest rentowność kapitału własnego ROE. Wśród analizowanych gospodarstw najwyższą dodatnią rentownością kapitału własnego odznaczały się gospodarstwa drobiarskie. Wielkość wskaźnika ROE wynosiła tutaj 14,74%. Na nieco niższym poziomie kształtował się on w gospodarstwach, gdzie dominującą produkcją był chów krów mlecznych i trzody chlewnej. Dodatnią rentownością odznaczały się jeszcze gospodarstwa ogrodnicze.

Article Details

Jak cytować
Marcysiak, A., & Marcysiak, A. (2019). Zarządzanie majątkiem jednostek gospodarczych o różnym profilu produkcji. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 132–145. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.11
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.