Efektywność wykorzystania zasobów w różnych typach gospodarstwach

Main Article Content

Agata Marcysiak
Adam Marcysiak


Słowa kluczowe : typ rolniczy, produktywność, dochodowość.
Abstrakt
Typ rolniczy stanowi jedno z kryteriów używanych dla charakteryzowania gospodarstwa rolnego w UE. Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych w różnych typach gospodarstw. Do oceny efektywności gospodarowania w poszczególnych typach gospodarstw posłużono się produktywnością i dochodowością ziemi, pracy i kapitału. Poszczególne wielkości ukazano w przeliczeniu na jedno gospodarstwo w zł. Skalę zróżnicowania przedstawiono w ujęciu procentowym. Przeprowadzona analiza wykazała, iż intensywna produkcja prowadzona w gospodarstwach drobiarskich i ogrodniczych sprawiała, że to właśnie one osiągnęły w 2016 roku najwyższą produktywność i dochodowość ziemi i kapitału.

Article Details

Jak cytować
Marcysiak, A., & Marcysiak, A. (2018). Efektywność wykorzystania zasobów w różnych typach gospodarstwach . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 122–131. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.11
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.