Zakres różnicowania poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE

Main Article Content

Agata Marcysiak
Adam Marcysiak


Słowa kluczowe : dopłaty bezpośrednie, zróżnicowanie, dochód z gospodarstwa rolniczego, typ rolniczy
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu różnicowania poziom wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego. Obliczeń dokonano metodą stosowaną w europejskim systemie rachunkowości rolnej FADN (Farm Accountancy Data Network). Udział środków pochodzących z WPR w analizowanych gospodarstwach w 2015 roku w relacji do dochodu wynosił 37,5%. Istotnymi elementami różnicującymi poziom wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE okazały się wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstwa. Podstawowymi elementami wsparcia ze środków WPR UE były płatności realizowane w ramach dopłat bezpośrednich i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Stanowiły one w 2015 roku odpowiednio 70,7% i 10,5% ogólnego wsparcia.

Article Details

Jak cytować
Marcysiak, A., & Marcysiak, A. (2017). Zakres różnicowania poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 102–112. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.26
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.