Ocena komunikacji między spółkami giełdowymi skupionymi w Respect Index a potencjalnymi akcjonariuszami

Main Article Content

Przemysław Sałek


Słowa kluczowe : społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestowanie społeczne odpowiedzialne, relacje inwestorskie
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest ocena tego w jaki sposób spółki giełdowe, określające siebie jako odpowiedzialne społecznie (skupione w Respect Index) komunikują się z potencjalnymi inwestorami, którzy są zainteresowani inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym. 18 z 24 spółek przesłało potencjalnemu inwestorowi informacje o zrealizowanych w 2014 roku projektach z zakresu CSR. Ten wynik należy uznać jako dobry. Za negatywny należy uznać jednak fakt, że część przesłanych informacji była ogólnikowa i przypominająca bardziej reklamę niż rzetelną informację. W pierwszej części artykułu zostaną wyjaśnione podstawowe zagadnienia, wprowadzające do tematu badań, tj. społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestowanie społecznie odpowiedzialne, relacje inwestorskie oraz Respect Index. Następnie, zostanie zaprezentowane badanie dotyczące komunikacji między spółkami giełdowymi z Respect Index a potencjalnymi akcjonariuszami. Na końcu pracy zostaną przedstawione uwagi autora dotyczące projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych przez spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo w opracowaniu zostaną również zaprezentowane obszary, w których w 2014 roku najczęściej realizowane były projekty z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Article Details

Jak cytować
Sałek, P. (2015). Ocena komunikacji między spółkami giełdowymi skupionymi w Respect Index a potencjalnymi akcjonariuszami. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 125–133. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1240
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.