Zarządzanie majątkiem jednostek gospodarczych o różnym potencjale ekonomicznym

Main Article Content

Agata Marcysiak
Adam Marcysiak


Słowa kluczowe : majątek trwały i obrotowy, wielkość ekonomiczna, zarządzanie majątkiem, efektywność gospodarowania.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu zarządzania majątkiem podmiotów gospodarczych o różnym potencjale ekonomicznym. Materiałem badawczym były dane o gospodarstwach charakteryzujących się zróżnicowaną wielkością ekonomiczną, które prowadziły rachunkowość rolną dla potrzeb Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Majątek gospodarstwa przedstawiono w formie syntetycznej jako sumę dwóch grup aktywów: trwałych i obrotowych. W obrębie aktywów trwałych analizie poddano cztery składniki a w przypadku aktywów obrotowych trzy składniki. Dla oceny efektów działań zarządczych analizie poddano produktywność i dochodowość podstawowych czynników produkcji. Najwyższym poziomem dochodowości odznaczały się gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 100-500 tys. Euro. Istotnym parametrem efektywności gospodarowania był wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE. Dodatnią jego wartością odznaczały się gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej 25 tys. Euro. Wyższa rentowność poprawiała perspektywy rozwojowe gospodarstwa i sprawiała, że więcej środków można było przeznaczyć na zakup poszczególnych składników majątku.

Article Details

Jak cytować
Marcysiak, A., & Marcysiak, A. (2018). Zarządzanie majątkiem jednostek gospodarczych o różnym potencjale ekonomicznym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 83–97. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.31
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.