Własny potencjał dochodowy gmin wiejskich w Polsce

Main Article Content

Agnieszka Kozera


Słowa kluczowe : własny potencjał dochodowy, dochody własne, gminy, gminy wiejskie, typy funkcjonalne
Abstrakt
Własny potencjał dochodowy samorządów gminnych stanowi jeden z czynników pozwalających kreować stabilny rozwój lokalny. Jego poziom, jak i struktura są jednak silnie zróżnicowane nie tylko pomiędzy gminami różnych typów administracyjnych, ale także wewnątrz tych grup, a szczególnie wśród gmin wiejskich. Celem głównym artykułu jest analiza kształtowania się własnego potencjału dochodowego wśród gmin wiejskich w Polsce. Analizie poddano kształtowanie się własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich na tle pozostałych typów administracyjnych gmin w latach 2007-2016, a także wewnętrzne zróżnicowanie gmin wiejskich w tym zakresie w zależności od reprezentowanego typu funkcjonalnego. Badania przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, które przetworzono z wykorzystaniem podstawowych metod statystyki opisowej i metod taksonomicznych.

Article Details

Jak cytować
Kozera, A. (2018). Własny potencjał dochodowy gmin wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 95–106. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.9
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.