VOLUNTARY SIMPLICITY – SUSTAINABLE ALTERNATIVE TO OVERCONSUMPTION

Main Article Content

Aleksandra Burgiel
Izabela Sowa
Jolanta Zrałek


Słowa kluczowe : prosty styl życia, konsumenci dobrowolnie upraszczający swoje życie, redukujący konsumenci, zrównoważona konsumpcja, zachowania konsumentów
Abstrakt
Dobrowolna prostota (VS) dobrze wpisuje się w koncepcję konsumpcji zrównoważonej, ponieważ do jej zasad należy budowanie zrównoważonej ekonomicznie przyszłości, kształtowanie harmonijnych relacji między ludźmi oraz kreowanie i pielęgnowanie więzi z przyrodą. W związku z tym pierwszym celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie VS jako stylu życia stanowiącego zrównoważoną alternatywę dla nadkonsumpcji. Drugi cel to określenie możliwych postaw wobec nadkonsumpcji i na tym tle odpowiedź na pytanie czy Polacy są skłonni zaakceptować ideę dobrowolnego upraszczania życia. W artykule zdefiniowano VS, opisano jej powiązania ze zrównoważoną konsumpcją, a także scharakteryzowano konsumentów, którzy przyjmują prosty styl życia. Wykorzystane w opracowaniu informacje pierwotne pochodzą z dwóch badań jakościowych przeprowadzonych metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego w latach 2013 i 2014. Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest stwierdzenie, że prawdopodobnie Polacy nie są jeszcze gotowi na świadome i dobrowolne ograniczanie konsumpcji.

Article Details

Jak cytować
Burgiel, A., Sowa, I., & Zrałek, J. (2015). VOLUNTARY SIMPLICITY – SUSTAINABLE ALTERNATIVE TO OVERCONSUMPTION. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (13(62), 18–29. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1246
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.