Komunikacja marketingowa w procesie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowej

Main Article Content

Edyta Rudawska
Marta Bloch


Słowa kluczowe : organizacje pozarządowe, współpraca międzysektorowa, komunikacja marketingowa
Abstrakt
Współpraca międzysektorowa jest złożonym procesem i dużym wyzwaniem dla NGO, począwszy od jej zainicjowania do realizacji postanowień porozumienia międzyorganizacyjnego. Często zachodzi ona w warunkach wirtualności. Kooperujące podmioty dzieli najczęściej pewien dystans przestrzenny. Warunki współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych wymagają zatem wdrażania narzędzi usprawniających komunikowanie się pomiędzy kooperantami oraz pomiędzy kooperantami a ich otoczeniem. Celem niniejszego artykułu jest ocena roli komunikacji marketingowej w procesie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowej.Podstawą rozważań prowadzonych w artykule jest przegląd literatury przedmiotu oraz badania pierwotne przeprowadzone wśród organizacji pozarządowych, organizacji publicznych i przedsiębiorstw z subregionu ostrołęckiego. Badania zostały przeprowadzone metodą wywiadu kwestionariuszowego w 2014 roku. Organizacje pozarządowe, posiadające doświadczenie współpracy międzysektorowej, podkreślały, że właśnie komunikacja marketingowa stanowi kluczową barierę w nawiązaniu i rozwoju współpracy. W artykule zaproponowano koncepcję procesu komunikacji marketingowej NGO na poszczególnych etapach współpracy międzysektorowej.

Article Details

Jak cytować
Rudawska, E., & Bloch, M. (2017). Komunikacja marketingowa w procesie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 133–144. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.11
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.