Samodzielność finansowa małych gmin województwa lubelskiego i jej znaczenie dla ich stabilności finansowej

Main Article Content

Agnieszka Cyburt


Słowa kluczowe : samodzielność finansowa, stabilność finansowa, analiza wskaźnikowa, jednostka samorządu terytorialnego
Abstrakt
Celem opracowania było ustalenie poziomu samodzielności finansowej 81 małych gmin województwa lubelskiego (do 5 tys. mieszkańców) oraz ocena jej znaczenia dla stabilności finansowej tych jednostek. Zastosowano następujące metody: analizę piśmiennictwa, analizę wskaźnikową oraz sondaż diagnostyczny. Do analizy przyjęto dane finansowe z lat 2017-2021. W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród zarządzających małymi gminami wzięło udział 69 wójtów. Ustalono, że w opinii włodarzy potencjał dochodowy i samodzielność finansowa stanowią ważny czynnik wpływający na stabilność finansową małych gmin, a ich niski poziom stanowi zagrożenie dla wspomnianej stabilności. Wykorzystano trzy wskaźniki służące ocenie samodzielności finansowej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że małe gminy charakteryzował niski poziom samodzielności dochodowej i duże uzależnienie od dochodów transferowych przekazywanych z budżetu państwa, co widoczne jest w osiągniętej wartości wskaźnika samodzielności wydatkowej.

Article Details

Jak cytować
Cyburt, A. (2022). Samodzielność finansowa małych gmin województwa lubelskiego i jej znaczenie dla ich stabilności finansowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 5–17. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.1
Bibliografia

Czarny A., Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych miast wojewódzkich, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Folia, Oeconomica 317(78)/2015

Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 7/2001

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, MSK Municypium, Warszawa 2004

Filipiak, B., Dylematy pomiaru potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego – dobór czynników i ich pomiar, Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 451/2016

Głowicka-Wołoszyn R., Wysocki F., Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 346/2014

Heller J., Farelnik E., Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne 2(52)/2013

Jańczuk L., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005

Jastrzębska M., Analiza samodzielności finansowej i sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2003, Finanse Komunalne 5/2004

Jastrzębska M., Samodzielność ekonomiczna i finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Ekonomia 13/2004

Jaworski J., Metody analizy finansowej w ocenie budżetu gminy, Monitor Rachunkowości i Finansów 4/2009

Kobiałka A., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy: problemy i dylematy, M. Żukowski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017

Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2003

Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 4/2006

Kosek-Wojnar M., Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 6/2016

M. Kowalczyk, Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2017

Kozera A., Głowicka -Wołoszyn R., Wysocki F., Samodzielność finansowa gmin wiejskich w woj. Wielkopolskim, Wiadomości Statystyczne 2/2016

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Dostosowanie dochodów do zadań samorządu terytorialnego w Polsce. Praktyka i rekomendacje, Studia BAS 1(65)/2021

Miemiec M., Miemiec W., Sawicka K., Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Mrówczyńska-Kamińska A., Kucharczyk A., Średzińska J., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Środa Wielkopolska, Zeszyty Naukowe SGGW 89/2011

Sołtyk P., Finanse samorządowe. Teoria i praktyka. Wydanie 2, Difin, Warszaw a 2020

Poniatowicz M., Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, Nauki o Finansach 1(22)/2015

Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013

Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

Wysocki F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010

Zawora J., Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia, Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 81/2010

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019-AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80

https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-do-oceny-sytuacji-finansowej-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-latach-2017-2019

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.