Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw w obliczu współczesnych wyzwań i trendów dzięki wykorzystaniu technologii blockchain

Main Article Content

Marta Wiśniewska
Jakub Grabowski


Słowa kluczowe : przewaga konkurencyjna, blockchain, technologia rozproszonych rejestrów
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na technologii blockchain jako narzędziu wspierającym potencjał konkurencyjny spółek. Przedmiotem rozważań teoretycznych były zagadnienia związane z konkurencyjnością przedsiębiorstw w obliczu zmian rynkowych oraz współczesnych trendów, przede wszystkim wydarzeń związanych z wybuchem pandemii COVID-19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie. Zasadnicza część publikacji została poświęcona uwarunkowaniom aktywności przedsiębiorstw na rynku polskim w zakresie wdrażania technologii blockchain. W części empirycznej wskazano m.in. na istotę i obszary zastosowania tej technologii w dużych przedsiębiorstwach oraz możliwości praktycznego jej wykorzystania w prowadzonym biznesie. Celem podjętych badań była analiza możliwości potraktowania technologii blockchain jako czynnika wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednocześnie stwierdzono, że duże przedsiębiorstwa w Polsce nie dostrzegają możliwości technologii opartych na łańcuchach bloków, co może wynikać z niewystarczającej wiedzy na temat jej działania i funkcjonalności. Niska świadomość złożoności i uniwersalności zastosowań technologii blockchain w sektorze przedsiębiorstw może być barierą w procesie upowszechniania się tej technologii

Article Details

Jak cytować
Wiśniewska, M., & Grabowski, J. (2023). Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw w obliczu współczesnych wyzwań i trendów dzięki wykorzystaniu technologii blockchain. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 143–156. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.10
Bibliografia

Ajitabh, A., Momaya, K. (2004). Competitiveness of firms: review of theory, frameworks and models. Singapore management review, 26(1), p. 45-61.

Ali A.J., Abbas J. (2000). Rethinking competitiveness. Journal of Competitiveness Studies, 8(1), 1-3.

Bank Pekao (2020). Gospodarka w czasach pandemii. Spojrzenie sektorowe na bazie pierwszych doświadczeń globalnych, Warszawa, https://media.pekao.com.pl/pr/500840/jak-pandemia-koronawirusa-wplynie-na-polska-gospodarke-analiza-banku-pekao-s-a [accessed: 12.11.2022].

Boniecki R., Rawłuszko J. (2017). Możliwości wykorzystania technologii BlockChain w biznesie. Ekonomiczne Problemy Usług, 126, 9-13.

Chang Moon H., Peery N.S. (1995). Competitiveness of product, firm, industry, and nation in a global business, Competitiveness Review, 5(1), 37-43. https://doi.org/10.1108/eb046319

Ciupa K.M. (2018). Technologia blockchain i jej wpływ na rozwój infrastruktury rynku kapitałowego, [In:] T. Czerwińska, A.Z. Nowak (eds). Rynek kapitałowy – regulacje i fundamenty. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Deloitte Insights (2022). Tech Trends 2022, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/Raport-Deloitte-Trendy-Technologiczne-2022.html [accessed: 12.11.2022].

Deloitte Insights (2021). Deloitte’s 2021 Global Blockchain Servey, https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/understanding-blockchain-potential/global-blockchain-survey.html [accessed: 12.11.2022]

EY (2020). 15 technologicznych rozwiązań w czasach pandemii COVID-19, https://www.ey.com/pl_pl [accessed: 12.11.2022]

Gąsior A., Grabowski J., Ropęga J., Walecka A. (2022). Creating a Competitive Advantage for Micro and Small Enterprises Based on Eco-Innovation as a Determinant of the Energy Efficiency of the Economy. Energies, 15(19), 6965. https://doi.org/10.3390/en15196965

Gorynia M., Nowińska-Łaźniewska E. (eds), (2009). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grabowski J.(2021). EU Environmental and Climate Policies as A Source of Development Challenges for the Enterprise Sector. Proceedings of the 38th IBIMA Conference, 23-24 November, Sevilla, Spain.

Hulicki M., Lustofin P. (2017). Wykorzystanie koncepcji blockchain w realizacji zobowiązań umownych. Człowiek w Cyberprzestrzeni, 1, 28–53. https://doi.org/10.21697/cwc.2017.1.03

Infuture.Institute, (2022) Mapa Trendów, https://infuture.institute/mapa-trendow/ [accessed: 12.11.2022].

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2022). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Małysa-Kaleta A. (2015). Płeć, gender i marketing a zachowania konsumentów w ujęciu kulturowym. Handel Wewnętrzny, 357(4), 276-285.

Man T.W., Lau T., Chan K.F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of business venturing, 17(2), 123-142. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(00)00058-6

Michalczyk W. (2018). Bariery rozwoju bitcoina jako nowej formy pieniądza międzynarodowego. Ekonomia XXI wieku, 17, 41-67.

Moszkowicz M. (2003). Przewagi konkurencyjne – próba systematyzacji. [In:] J. Jeżak (ed.). Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.

Muszyński M. (2016) Blockchain, czyli jak technologia Bitcoina robi karierę. Forbes, 1.08.2016, https://www.forbes.pl/technologie/blockchain-technologiabitcoina-rewolucja-w-cyberbezpieczenstwie/7z71ncj [accessed: 12.11.2022].

Öztürk C., Yildizbaşi A. (2020). Barriers to implementation of blockchain into supply chain management using an integrated multi-criteria decision-making method: a numerical example. Soft Computing, 24, 14771-14789.

Penc J. (1997). Leksykon biznesu. Placet, Warszawa.

PITT (2022). Blockchain w Polsce, wersja 2.0, Raport Polskiej Izby Informatyki i Komunikacji, 2022. Retrieved: https://www.raportblockchain.pl/ [accessed: 11.11.2022].

Pujer K. (ed.), (2016). Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju.Wydawnictwo Exante, Wrocław.

Rot A. (2017). Zastosowanie technologii Blockchain w kontekście bezpieczeństwa rozwiązań Internetu rzeczy. [In:] L. Kiełtyka, A. Wrzalik (eds). Wspomaganie zarządzania z wykorzystaniem technologii IT. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Rot A., Zygała R. (2018). Technologia blockchain jako rewolucja w transakcjach cyfrowych. Aspekty technologiczne i potencjalne zastosowania, Informatyka ekonomiczna, 4(50), 122-134. http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.4.09

Stabryła A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2001). Kierowanie. PWE, Warszawa.

Szewczyk P. (2019). Application of blockchain technology in supply chain management. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 136, 591-600.

Taleb N.N. (2020). Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Wang Y., Han J.H., Beynon-Davies P. (2019). Understanding blockchain technology for future supply chains: a systematic literature review and research agenda. Supply Chain Management: An International Journal, 24(1), 62-84. https://doi.org/10.1108/SCM-03-2018-0148

Wetoszka M., Dublanka D. (2021). Rozwój technologiczny blockchain przyspiesza, https://biznes.newseria.pl/news/rozwoj-technologii,p1688914668 [accessed: 2.11.22].

Wiśniewska M. (2019). Istota i możliwości wykorzystania technologii blockchain w gospodarce. [In:] M. Wasilewski, S. Zabolotnyy (eds.). Strategie interesariuszy na rynku finansowym. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 103-116.

Wiśniewska M. (2020). Importance of business solutions based on blockchain technology. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, 24(73), 266-278. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.43

Zaleska M. (red.), (2019). Świat bankowości. Difin, Warszawa.

Zimnoch D. (2016). Wpływ technologii blockchain na efektywność banku. Studia Ekonomiczne, 281, 220-233.

Żuwała A. (2018). Możliwości wykorzystania technologii blockchain. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 87, 58-68.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.