Znaczenie rozwiązań opartych na technologii blockchain w biznesie

Main Article Content

Marta Wiśniewska


Słowa kluczowe : blockchain, technologia rozproszonych rejestrów, inwestycje
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie istoty technologii blockchain oraz możliwości jej wykorzystania w działalności przedsiębiorstw. W opracowaniu omówiono znaczenie technologii blockchain i możliwości praktycznego jej zastosowania. Opierając się o raporty branżowe przedstawiono statystyki dotyczące inwestycji dokonywanych w przedsiębiorstwach w technologię blockchain, jak również stosunku kadry kierowniczej spółek do tej technologii oraz zasadności jej wdrażania. Sprecyzowano ponadto najważniejsze zalety technologii blockchain w stosunku do istniejących systemów informatycznych. Wskazano bariery organizacyjne, utrudniające inwestycje w tę technologię oraz wykorzystywane w spółkach rzeczywiste jej zastosowania. Z przeprowadzonych analiz wynika, że spółki na świecie aktywnie inwestują w technologię blockchain. Stwierdzono, że technologia ta jest pozytywnie postrzegana w biznesie przez zarządzających, jednak spółki planując ją wdrożyć napotykają na liczne bariery, które w dużej mierze wynikają z braku uregulowań prawnych, jak również problemów technicznych związanych z implementacją. Jednocześnie technologia blockchain może być wykorzystywana w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza w łańcuchu dostaw.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewska, M. (2020). Znaczenie rozwiązań opartych na technologii blockchain w biznesie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 266–278. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.43
Bibliografia

Baur D. G., Hong K., Lee A. D.: Bitcoin: Medium of Exchange or Speculative Assets?, Accepted Manuscript, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2017.Retrieved:https://www.researchgate.net/publication/321988034_Bitcoin_Medium_of_Exchange_or_Speculative_Assets (access: 14.11.2020).

Boniecki R., Rawłuszko J.: Możliwości wykorzystania technologii Blockchain w biznesie, Ekonomiczne Problemy Usług, 1/2017 (126).

Ciupa K. M.: Technologia blockchain i jej wpływ na rozwój infrastruktury rynku kapitałowego, [in:] Rynek kapitałowy – regulacje i fundamenty, (ed.) Czerwińska T., Nowak A. Z., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2018.

Deloitte: Breaking blockchain open. Deloitte’s 2018 global blockchain survey, 2018. Retrieved: https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/innovation/articles/global-blockchain-survey-2018.html (access: 26.04.2020).

EPRS (European Parliamentary Research Service), Delivorias A., 2016: Distributed Ledger Technology and Financial Markets, November. Retrieved: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593565/EPRS_BRI(2016)593565_EN.pdf (access: 14.11.2020).

Hulicki M., Lustofin P.: Wykorzystanie technologii blockchain w realizacji zobowiązań umownych, Człowiek w cyberprzestrzeni, 1/2017.

IMF (International Monetary Fund): Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, 01.2016, IMF Staff Discussion Note 16/03, International Monetary Fund, Washington, DC, 2016.

Kõlvart M.: Smart Contracts, [in:] The Future of Law and eTechnologies, (ed.) Kerikmäe T, Rull A., Springer, 2016.

Michalczyk W.: Bariery rozwoju bitcoina jako nowej formy pieniądza międzynarodowego, EKONOMIA XXI WIEKU, ECONOMICS OF THE 21ST CENTURY, 1(17)/2018.

Międlar P.: Blockchain w systemie finansowym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 173/2019.

Muszyński M.: Blockchain, czyli jak technologia Bitcoina robi karierę, 2016, Forbes, 1.08.2016. Retrieved: https://www.forbes.pl/technologie/blockchain-technologia-bitcoina-rewolucja-w-cyberbezpieczenstwie/7z71ncj (access: 15.04.2020).

Nakamoto S.: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008. Retrieved: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (access: 14.11.2020).

PIIT: Blockchain w Polsce, Raport Polskiej Izby Informatyki i Komunikacji, 2018. Retrieved: https://www.raportblockchain.pl/ (access: 20.04.2020).

PriceWaterhouseCoopers (PwC): Global Blockchain Survey, 2018. Retrieved: https://www.pwc.com/gx/en/issues/blockchain/blockchain-in-business.html (access: 14.11.2020).

Rot A.: Zastosowanie technologii Blockchain w kontekście bezpieczeństwa rozwiązań Internetu rzeczy, [in:] Wspomaganie zarządzania z wykorzystaniem technologii IT, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017.

Rot A., Zygała R.: Technologia blockchain jako rewolucja w transakcjach cyfrowych. Aspekty technologiczne i potencjalne zastosowania, Informatyka ekonomiczna 4 (50), 2018.

Sobiecki G.: Regulowanie kryptowalut w Polsce i na świecie na przykładzie bitcoina: status prawny i interpretacja ekonomiczna, Problemy Zarządzania 13/3 (1), 2015.

Ślązak E.: Innowacyjność Blockchain jako rozproszonego rejestru danych (DTL), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka ekonomiczna, 527/2018.

Szewczyk P: Application of blockchain technology in supply chain management, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 136, 591, 2019.

Wiśniewska M., Wasilewski M.: Znaczenie i wykorzystanie kryptowalut, [in:] Finanse w działalności gospodarczej - teoria i praktyka, (ed.) Wasilewski M., Mądra-Sawicka M., Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2019.

Wiśniewska M.: Istota i możliwości wykorzystania technologii blockchain w gospodarce, [in:] Strategie interesariuszy na rynku finansowym, (ed.) Wasilewski M., Zabolotnyy S., Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2019.

Wang, Y., Han, J.H., and Beynon-Davies, P.: Understanding blockchain technology for future supply chains: a systematic literature review and research agenda. Supply Chain Management, An International Journal, 24, 1, 2019.

Wodnicka M.: Technologie blockchain przyszłością logistyki, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(41), 2019.

VMware: Press release, 2017. Retrieved: https://www.vmware.com/pl/company/news/releases/2017/vmware-survey-the-banking-sector-is-leading-in-the-implementation-110717.html. Access: 14.11.2019.

Zaleska M. (ed.): Świat bankowości, Difin, Warszawa, 2019.

Zimnoch D.: Wpływ technologii blockchain na efektywność banku, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 281/2016.

Żuwała A.: Możliwości wykorzystania technologii blockchain, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 87/2018.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.