Zakres i skutki finansowe wprowadzenia MSSF 9 w banku komercyjnym

Main Article Content

Sławomir Juszczyk
Wioleta Bartosiak
Juliusz Juszczyk
Robert Konieczny
Bartosz Palimonka


Słowa kluczowe : aktywa finansowe, MSSF 9, wycena, rezerwy, bank komercyjny
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie skutków finansowych wprowadzenia MSSF 9 w wiodącym banku komercyjnym w Polsce. Okres badawczy był sześcioletni i obejmował lata 2015-2020. W toku badań ustalono m.in. że MSSF 9 w porównaniu do obowiązującego wcześniej MSR 39 zmienił sposób wyceny aktywów finansowych, a co za tym idzie, doprowadził do zmian w bilansie i wyniku finansowym. Wprowadzenie MSSF 9 spowodowało również wzrost rezerw na kredyty do spłacenia będące w portfelu banku.

Article Details

Jak cytować
Juszczyk, S., Bartosiak, W., Juszczyk, J., Konieczny, R., & Palimonka, B. (2023). Zakres i skutki finansowe wprowadzenia MSSF 9 w banku komercyjnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 47–59. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.4
Bibliografia

Barczyk K. (2018). Determinanty klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych według MSSF 9. Studia Ekonomiczne, 369, 7-18.

Commission Regulation (EC) No 2086/2004 of 19 November 2004 amending Regulation (EC) No.1725/2003 on the adoption of certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the addition IAS No. 39, OJEU 9.12.2004, L 363/1.

Commission Regulation (EU) of 22 November 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No. 1606/2002 of the European Parliament and of the Council with regard to the International Standard Financial Reporting 9, OJEU 29.11.2016, L 323/1

Czajor B. (2020). Identification of areas of impact of IFRS 9 on the financial and entities and assessment of the effects of its implementation on the example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Books of Theoretical Accounting, 106(162), 67-90.

Frendzel M. (2016). Possibilities of using IFRS 9 to shape the financial result economic unit. Books of Theoretical Accounting, 167-186.

Gorzewska P. (2021). IFRS 9 Financial Instruments (hereinafter IFRS 9) revolutionized the existing model of classification and valuation of financial instruments. EY Poland.

Hasik W., Nita B. (2018). Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Wolters Kluwer, Warszawa.

Juszczyk S., Balina R. (eds), (2019). Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Napierała D. (2017). Nowe spojrzenie na utratę wartości aktywów finansowych zgodne z MSSF 9. Grant Thornton, https://grantthornton.pl/publikacja/nowe-spojrzenie-na-utrate-wartosci-aktywow-finansowych-zgodne-z-mssf-9/ [accessed: 15.04.2022].

UKNF (2022). Informacja na temat sytuacji sektora bankowego w 2021 roku. Departament Bankowości Komercyjnej Zespół Analiz Sektora Bankowego, Warszawa.

Styn I. (2012). Impact of the planned changes contained in IFRS 9 on the financial results of the largest companies and banks operating in Poland. Economic Studies, University of Economics in Katowice, no. 105, Finance in an unstable environment – dilemmas and challenges: banking, 469-477.

Szczerbak M., Waskiewicz R., Wikarczyk A. (2021). Instrumenty finansowe. Wycena, ewidencja, sprawozdawczość. Difin, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.