Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym

Main Article Content


Abstrakt
Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich wymaga zastosowania odpowiedniego systemu wskaźników i miar pozwalających na zintegrowane ujęcie charakteru i stanu zrównoważenia. W pracy podjęto próbę stworzenia modelu rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich na poziomie lokalnym (NUTS 5). Celem stworzenia takiego modelu jest pokazanie roli samorządu gminnego w kształtowaniu kierunków rozwoju pozwalającego osiągnąć stan zarówno całościowego zrównoważenia sfery ekonomicznej, społecznej i środowiskowej, jak też osiągnięcia tzw. ładów cząstkowych. Praca stawia sobie za cel określenie poziomu zrównoważonego rozwoju będącego efektem działania trzydziestu wybranych gmin z regionu woj. lubelskiego i mazowieckiego, w którym przeprowadzono badania działalności samorządów lokalnych. Szczegółowe wartości cząstkowych wskaźników rozwoju zrównoważonego pozwalały na stworzenie ogólnego wskaźnika rozwoju zrównoważonego, który wyliczono dla badanych gmin. Umożliwiało to uporządkowanie badanych gmin według stopnia zrównoważonego rozwoju.

Article Details

Jak cytować
Adamowicz, M., & Smarzewska, A. (2009). Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 251–269. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.19
Bibliografia

Adamowicz M. (2004). Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa. [w:] Adamowicz M. (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Adamowicz, M. (2000). Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2(1), 69-81.

Borys T. (2005). Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru. [w:] Zrównoważony rozwój, od utopii do praw człowieka, Papuziński A. (red.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

Borys T. (red.) (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.

Borys T., Śleszyński J. (1999). Ekorozwój jako zbiór zasad. [w:] Borys T. (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Domański T. (2000). Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy. Wydawnictwo Hamal Books, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa.

GUS (2006). Rocznik statystyczny województw 2006. GUS, Warszawa. (Crossref)

Jóźwicki I. (2006). Ogólna charakterystyka lubelskiego rynku pracy. Projekt "Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kapusta A. (2005). Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. [w:] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Kłodziński M., Dzun W. (red.), IRWiR PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, Warszawa, 57-67.

Malik K. (2004). Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym. Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.

Meyer W., Elbe S. (2004). Local Network Governance. Perspectives and Problems for the German Rural Sector. Referat prezentowany podczas XI World Congress of Rural Sociology – Globalisation, Risks and Resistance in Rural Economics and Societies, Trondheim 25-30 lipca 2004 r.

Meyer W.: Evaluation, Design and Data Collection, Part III: Investigating Sustainability, Prezentacja przedstawiona podczas EASY-ECO Training, Bratysława, 27 września 2005 r.

Potoczek A. (2003). Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Agencja TNOIK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). The use of the European Union regional policy instruments in local government units. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (1), 91–101. (Crossref)

Spychalski G. (2004). Wielofunkcyjność jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Adamowicz M. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Spychalski G. (2005). Regionalny model rozwoju obszarów wiejskich. [w:] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Kłodziński M., Dzun W. (red.), IRWiR PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, Warszawa, 197-205.

Spychalski G. 2005). Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2005, tom II.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006.

Turner R. K. (1993). Sustainability: Principles and Practice. [w:] Sustainable Environmental Economics and Management: Principle and Practice, Belhaven Press, New York-London.

Wiatrak A. P. (2003). Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju gminy rolniczej. Wydawnictwo PAN, Tom XL, Kraków.

Wicki, L. (2000). Rural Development and landscape and environmental protection. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2(4), 207-214.

Wilkin J., Budzich-Szukała U., Saloni J. (2005). Wizja rozwoju polskiej wsi - elementy wspólne i różnicujące. Próba syntezy. [w:] Wilkin J. (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Warszawa 2005.

Woś A., Zegar J.S. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.