Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz analiza strategiczna działań grup producentów owoców i warzyw w Polsce

Main Article Content

Dawid Olewnicki
Ewa Sabała
Dagmara Stangierska


Słowa kluczowe : grupy producentów, analiza finansowa, analiza wskaźnikowa
Abstrakt

Polska zajmuje wysokie miejsce w światowej i europejskiej produkcji owoców oraz warzyw. Jednym z problemów polskiego rolnictwa jest nadal, choć w nieco mniejszym stopniu rozdrobnienie. Pomoc krajowa i unijna sprawiła, że wśród producentów wzrosło zainteresowanie zrzeszaniem się w grupy producenckie. Ich funkcjonowanie uwarunkowane jest wieloma czynnikami związanymi ze specyfiką produkcji ogrodniczej, z obowiązującym prawodawstwem czy sytuacją rynkową. Organizacje na rynku owoców i warzyw wykazują znaczne zróżnicowanie w funkcjonowaniu jak również w osiąganych wynikach produkcyjno-ekonomicznych. Celem artykułu jest ocena sytuacji finansowo ekonomicznej oraz analiza strategiczna uwarunkowań działania grup producentów owoców i warzyw w Polsce. Dokonano jej na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych wybranych grup z lat 2016-2017 oraz obliczonych na ich podstawie wskaźników finansowych płynności i rentowności.97W opracowaniu przedstawiono także analizę strategiczną SWOT dla organizacji i grup producentów. W badanych latach odnotowano niską rentowność i płynność finansową badanych grup. Za kluczowe o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania omawianych podmiotów należy zaliczyć takie czynniki jak: widoczny wpływ pomocy finansowej na funkcjonowanie grup producenckich oraz korzyści skali wynikające z większej agregacji konkurencji z drugiej strony. Rolnicy nadal niechętnie się zrzeszają i często posiadają ograniczone kompetencje biznesowe do prowadzenia grup producenckich.

Article Details

Jak cytować
Olewnicki, D. ., Sabała, E. ., & Stangierska, D. . (2021). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz analiza strategiczna działań grup producentów owoców i warzyw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25 (74), 84–97. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.7
Bibliografia

Bednarski L. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007

Bieniek-Majka M. Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy (4), 2011, s.11-19

Boguta W. Grupy i organizacje producentów owoców i warzyw. Przewodnik praktycznego stosowania obowiązującego prawa (według stanu na dzień 01 września 2004 roku). Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, 2004.

Chlebicka A., Fałkowski J., Wołek T. Powstawanie grup producentów rolnych a zmienność cen. FAPA. Warszawa. 2008

Domagalska-Grędys M., Czynniki kształtujące zmianę dochodu współpracujących gospodarstw grup producenckich z województwa podkarpackiego. Rocz. Nauk Roln. 97, 4, 2010, s.45-53

Dyktus J., Gaertner M., Malik B. Sprawozdawczość i analiza finansowa. Difin, 2017

Gąsior R., Nowak A. Integracja pozioma producentów rolnych – możliwości i bariery. Acta Oeconomia (51), 2017 (Crossref)

Hardaker J.B., Huirne R.B.M., Anderson J.R., Lien G. Coping with Risk in Agriculture. CABI Publushing. Wallingford, 2004 (Crossref)

Kania J., Musiał W. Dodawanie wartości w łańcuchach dostaw żywności–studium przypadku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(6), 2017, s.105-110

Klepacki B., Krajewski J. Wykorzystanie środków pomocowych unii europejskiej w rozwoju infrastruktury logistycznej grup producenckich w ogrodnictwie. Roczniki Naukowe SERIA XVII (5), 2015, s. 136-140.

Leszko D. Organizacja unijnego rynku owoców i warzyw oraz konieczność dostosowania w Polsce. FAPA. Warszawa, 2000

Lipińska I.. Rola integracji poziomej w ograniczaniu występowania ryzyka produkcyjnego w kontekście reformy wspólnej polityki rolnej – aspekty prawne i ekonomiczne. Roczniki Naukowe SERIA XVI (5), 2014, s.139-145

Malinger J. Wyniki ekonomiczne uznanych organizacji producentów jabłek z powiatu grójeckiego. Roczniki Naukowe SERIA, XVIII(1), 2016, s. 169-173.

Małysz J. Integracja w Agrobiznesie. W: A. Woś (red.) Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja. Warszawa, 1998 s. 389-391

Martyniuk T. Przychody jako kategoria prawa bilansowego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 54. 2010, s.117-128.

Olewnicki D., Jabłońska L., Marzec M., Znaczenie logistyki w grupach i organizacjach producentów owoców na przykładzie powiatów grójeckiego i rawskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(5), 2016.

Olewnicki D. Rybak J. Rodzaje uprzedzeń właścicieli gospodarstw ogrodniczych do zrzeszania się w grupy producentów – przykład gminy Błędów Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 101, 2013, s. 129-138

Sobczak W., Jabłońska L., Dziedzic A. Wybrane problemy funkcjonowania grup producentów owoców z regionu grójeckiego i rawskiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, (03, 29), 2013.

Stefko O. Płynność finansowa gospodarstw ogrodniczych a zmiany zachodzące na rynku międzynarodowym. Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego, 16, 2016, s. 325-334.

Szałata Ł., Zwoździak, J. Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu środowiskiem. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 13, 2011, s. 1105-1114.

Załuska K.. Grupy wstępnie uznane i organizacje producentów na rynku owoców i warzyw w Polsce, Europie i na świecie. W: ABC organizacji i funkcjonowania grup producenckich. CDR w Brwinowie oddział w Radomiu, 2010

Zmarlicki K., Brzozowski P., Karmańska M. Analiza efektów ekonomicznych związanych z przynależnością do grupy producenckiej. W: Monitoring i prognozowanie uwarunkowań ekonomicznych produkcji roślin ozdobnych. Instytut Ogrodnictwa. Skierniewice. 2013.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.