ETHNOCENTRIC ATTITUDES AND BUYING DECISIONS OF POLES AND HUNGARIANS – THE ESSENCE AND MEASUREMENT WITH THE USE OF CETSCALE ANALYSIS

Main Article Content

Andrzej Szromnik
Elżbieta Wolanin-Jarosz


Słowa kluczowe : etnocentryzm konsumencki, kwestionariusz CETSCALE, badanie empiryczne Polska-Węgry
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiono wyniki badań empirycznych, których celem było określenie poziomu etnocentryzmu konsumenckiego mieszkańców Polski i Węgier. Główny materiał źródłowy pozyskano dzięki wywiadom bezpośrednim, przeprowadzonym w dwóch miastach: Rzeszowie (Polska) oraz Debreczynie (Węgry), na próbie 800 respondentów (po 400 osób w każdym mieście). Jako instrument pomiarowy wykorzystano międzynarodowy kwestionariusz CETSCALE. Przedstawione analizy wyraźnie wskazują, iż zarówno konsumenci polscy jak i węgierscy wykazują skłonności etnocentryczne, aczkolwiek znacznie większe wartości skali CET uzyskano wśród zbiorowości węgierskiej. Odnotowano również znaczący wpływ czynników demograficznych na poziom etnocentryzmu obydwu badanych grup.

Article Details

Jak cytować
Szromnik, A., & Wolanin-Jarosz, E. (2013). ETHNOCENTRIC ATTITUDES AND BUYING DECISIONS OF POLES AND HUNGARIANS – THE ESSENCE AND MEASUREMENT WITH THE USE OF CETSCALE ANALYSIS. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 717–728. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1319
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.