Obligacje komunalne jako narzędzie wspierające regionalny rozwój gospodarczy w Polsce

Main Article ContentSłowa kluczowe : rozwój regionalny, samorząd terytorialny, obligacje komunalne, Polska
Abstrakt
Artykuł analizuje wykorzystanie obligacji komunalnych do finansowania rozwoju regionalnego przez samorządy lokalne w Polsce. Badanie opiera się na danych z Ministerstwa Finansów, EBC, Głównego Urzędu Statystycznego i platformy CATALYST. Analiza wskazuje, że w Polsce stopień wykorzystania obligacji komunalnych przez gminy jest niższy niż średnio w UE. Wejście Polski do UE i napływ unijnych funduszy strukturalnych znacznie zwiększyły zainteresowanie gmin w finansowaniu inwestycji obligacjami, szczególnie w latach 2008-2010. Znaczna część obligacji komunalnych została skierowana do projektów infrastrukturalnych i rozwijających gospodarkę regionu. Korzystne cechy obligacji spowodowały, że latach 2011-2014 wzrosła ich całkowita wartość, a także ich udział w zadłużenia gmin. Obligacje przychodowe emitowane przez przedsiębiorstwa komunalne stały się w ostatnich latach nową opcją dla finansowania regionalnych projektów infrastrukturalnych.

Article Details

Jak cytować
Kozak, S. (2015). Obligacje komunalne jako narzędzie wspierające regionalny rozwój gospodarczy w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 87–96. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1236
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.