Efektywność banków a koncentracja sektora bankowego w krajach EŚW

Main Article Content

Sylwester Kozak
Agata Wierzbowska


Słowa kluczowe : kraje EŚW, CEE countries, bank, efektywność, efficiency, koncentracja rynku., market concentration.
Abstrakt
Zależność między strukturą rynku bankowego a efektywnością banków jest przedmiotem wielu badań od kilku dziesięcioleci. Większość z nich wskazuje na dodatnią korelację między tymi zmiennymi. Celem badania jest zbadanie tej relacji dla 96 banków działających w jedenastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2005-2017. Efektywność banków jest wyznaczana przy pomocy metody SFA a następnie poddana regresji względem czynników makroekonomicznych i indywidualnych dla banków. Wyniki badania wskazują, że na efektywność banków pozytywnie wpływa koncentracja rynku, a także wielkość ich aktywów. Zależność ta jest obecna we wszystkich badanych krajach. Dodatkowo stwierdzono, że na efektywność banków pozytywnie wpływa rozwój systemu bankowego. Natomiast przeciwnie, PKB pc, stopa inflacji i współczynnik kapitałowy banku nie sprzyjają wydajności banków.

Article Details

Jak cytować
Kozak, S., & Wierzbowska, A. (2019). Efektywność banków a koncentracja sektora bankowego w krajach EŚW. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 77–89. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.27
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.