Zadłużenie gospodarstw domowych w UE-15 i nowych państwach członkowskich UE w latach 2001-2010

Main Article ContentAbstrakt
Okres pierwszej dekady lat 2000. w krajach Unii Europejskiej charakteryzował się silnym wzrostem zadłużenia gospodarstw domowych. Na koniec dekady zadłużenie gospodarstw domowych w krajach UE-15 osiągnąło poziom 60% PKB. W nowych państwach członkowskich UE (NMS) poziom ten był początkowo znacznie niższy, ale w przyspieszonym tempie zbliżał się do średniej w UE. Celem artykułu jest analiza zmian wielkości i struktury zadłużenia gospodarstw domowych w krajach UE-15 i NMS w latach 2001-2010. W badaniach wykorzystano dane z Eurostatu, EBC i OECD. Wyniki analizy wskazują, że w pierwszych latach dekady najsilniej zadłużone były gospodarstwa domowe w krajach UE-15, jednak po rozszerzeniu UE w krajach NMS zanotowano większe roczne tempo wzrostu zadłużenia. światowy kryzys finansowy przyczynią się do okresowego ograniczenia tempa wzrostu zadłużania się gospodarstw domowych w obu obszarach UE, ale zmiana ta była tylko okresowa. W 2010 r. proces zadłużania się gospodarstw domowych powrócić do trendu wzrostowego w całej UE. W kilku krajów UE-15 zadłużenie gospodarstw domowych znacznie przekroczyło wartość ich dochodów do dyspozycji. Kredyty mieszkaniowe dominowały w strukturze zadłużenia gospodarstw domowych w całej UE

Article Details

Jak cytować
Kozak, S. (2011). Zadłużenie gospodarstw domowych w UE-15 i nowych państwach członkowskich UE w latach 2001-2010. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 44–56. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1489
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.