Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych

Main Article ContentAbstrakt
Kryzys finansowy pojawiający się na globalnych rynkach finansowych w roku 2007 w sposób pośredni wpłynął na wyniki funkcjonowania systemu finansowego w Polsce, w tym na banki spółdzielcze. Brak silniejszych powiązań z rynkiem międzybankowym i skoncentrowanie działalności na przyjmowaniu depozytów i udzielanie kredytów dla lokalnych klientów okazało się atutem banków spółdzielczych pozwalającym na poprawę dochodowości aktywów i kapitałów własnych oraz poprawę stopnia wypłacalności. Świadczy to o poprawie zdolności absorbowania strat i stabilności banków. Na podstawie analizy danych z banków spółdzielczych za lata 2007- 2009 można stwierdzić, że czynnikami sprzyjającymi tej poprawie są: wynik odsetkowy, utrzymywanie się wysokich poziomów środków na rachunkach bankowych, w tym środków pochodzących z UE. Wyniki badań są zbieżne z opiniami ekonomistów badających stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w skali międzynarodowej przy wykorzystaniu danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU), którzy stwierdzają, że uproszczony system prowadzenia działalności bankowej stosowany przez banki spółdzielcze daje pozytywne efekty w okresach kryzysu finansowego i obniżenia zaufania dla rynków finansowych.

Article Details

Jak cytować
Kozak, S. (2010). Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 252–263. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1525
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.