Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych

Main Article Content

Bogumił Czerwiński


Słowa kluczowe : osoby starsze, usługi ubezpieczeniowe, innowacje, wykluczenie
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym tekście są usługi ubezpieczeniowe świadczone z wykorzystaniem innowacyjnych środków komunikacji: Internetu lub telefonu. W artykule skoncentrowano się na osobach powyżej 50 roku życia, szczególnie narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano hipotezę badawczą: Cechy społeczno-demograficzne osób powyżej 50 roku życia wpływają na ich skłonność do korzystania z usług ubezpieczeniowych za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. Badania przeprowadzane wśród 753 osób w wieku 50+ pochodzących z północnej Polski pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy. W artykule zawarto ponadto rekomendacje dla praktyki gospodarczej służące lepszemu dostosowaniu oferty rynkowej do oczekiwań klientów oraz ograniczeniu skali wykluczenia finansowego na rynku ubezpieczeniowym.

Article Details

Jak cytować
Czerwiński, B. (2015). Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 19–30. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1230
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.