Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT – podsumowanie badań

Main Article Content

Hanna Sikacz
Przemysław Wołczek


Słowa kluczowe : czynniki ESG, RESPECT Index, Thomson Reuters Eikon, ASSET4 ESG
Abstrakt
Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie badań związanych z analizą ESG spółek wchodzących w skład RESPECT Index. Celem artykuł jest dokonanie oceny porównawczej informacji pozyskanych z dwóch baz danych: ASSET4 ESG i Thomson Reuters Eikon oraz na podstawie tych informacji przeprowadzenie analizy wyników ESG przedsiębiorstw z indeksu RESPECT. Analiza ma odpowiedzieć na pytanie czy spółki z przedmiotowego indeksu to rzeczywiście podmioty, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi i ładu organizacyjnego. Przedstawione w artykule rezultaty badań wskazują na pewne rozbieżności w wynikach ESG uzyskanych przez spółki. Wyniki ESG pozyskane z bazy ASSET4 ESG są korzystniejsze dla analizowanych spółek. Należy podkreślić, że kwalifikacja danego przedsiębiorstwa do indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Tymczasem, pomimo różnic występujących w wynikach ESG między analizowanymi bazami, okazało się, że do X edycji indeksu RESPECT dostały się spółki z bardzo niskimi wyniki, co rodzi zastrzeżenia do procesu doboru spółek do przedmiotowego indeksu.

Article Details

Jak cytować
Sikacz, H., & Wołczek, P. (2017). Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT – podsumowanie badań. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 170–180. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.32
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.