Wykorzystanie Twittera w działalności organizacji pożytku publicznego

Main Article Content

Marian Oliński
Piotr Szamrowski


Słowa kluczowe : Twitter, media społecznościowe, organizacja pożytku publicznego
Abstrakt
Twitter oferuje bogaty zestaw narzędzi do budowy dialogu i interakcji z interesariuszem organizacji. Głównym celem badań była identyfikacja skali wykorzystania Twittera przez organizacje pożytku publicznego oraz ustalenie związku między wybranymi cechami organizacji pożytku publicznego, a częstotliwością wykorzystania w działalności tego serwisu mediów społecznościowych. Uzyskane rezultaty wskazują, że Twitter w polskich organizacjach pożytku publicznego ma znaczenie niewielkie. Badane organizacje cechuje duże zróżnicowanie pod względem aktywności publikacyjnej na Twitterze. Jednocześnie, organizacje aktywnie publikujące treści na Twitterze, również dużą aktywność przejawiają w wykorzystaniu innych serwisów social media. W celu identyfikacji związków pomiędzy analizowanymi zmiennymi wykorzystano analizę opartą na standardowych parametrach oraz badanie zależności wybranych zmiennych (test niezależności chi-kwadrat oraz współczynnik kontyngencji C).

Article Details

Jak cytować
Oliński, M., & Szamrowski, P. (2018). Wykorzystanie Twittera w działalności organizacji pożytku publicznego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 155–172. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.14
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.