Czynniki determinujące poziom świadomości finansowej młodzieży akademickiej

Main Article Content

Monika Szafrańska


Słowa kluczowe : postawy finansowe, zachowania finansowe, wiedza finansowa, studenci
Abstrakt
Celem pracy jest charakterystyka poziomu świadomości finansowej młodzieży akademickiej oraz identyfikacja wybranych czynników o charakterze socjo-demograficznym, które determinują ten poziom. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje pierwotne uzyskane z badań własnych. Badania przeprowadzono w 2018 roku, metodą PAPI na grupie 337 respondentów. Wywiad został przeprowadzony z młodzieżą studiującą w drugim pod względem wielkości ośrodku akademickim w Polsce - Krakowie. W badaniach wykorzystano zestaw pytań umożliwiający ocenę poziomu świadomości finansowej osób dorosłych zaproponowany przez OECD. Poza źródłami pierwotnymi wykorzystano również źródła wtórne. Do analizy danych zastosowano sumaryczne wskaźniki statystyczne (średnia, minimum, maksimum) oraz nieparametryczny test „chi kwadrat” (χ2). Jak wynika z przeprowadzonej analizy, studenci cechują się średnim poziomem świadomości finansowej. Czynnikami, który istotnie determinują poziom świadomości finansowej studentów są płeć oraz kierunek studiów. Wyższym poziomem świadomości finansowej charakteryzowali się mężczyźni oraz osoby studiujace na kierunkach ekonomicznych, co wynika z realizowanych treści programowych. W celu wzrostu poziomu kompetencji finansowych osób studiujących na pozostałych kierunkach, programy studiów powinny zostać uzupełnione o przedmioty obejmujące kwestie finansów osobistych. Czynnikami, które nie różnicowały poziomu świadmości finansowej są miejsce zamieszkania, stopień studiów oraz doświadczenie zawodowe studenta.

Article Details

Jak cytować
Szafrańska, M. (2020). Czynniki determinujące poziom świadomości finansowej młodzieży akademickiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 232–243. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.40
Bibliografia

Citi Handlowy. Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy Maison, Warszawa, 2009

Gąsiorowska A.: Psychologiczne znaczenie pieniędzy, PWN, Warszawa, 2014

Huston S.: Measuring Financial Literacy. The Journal of Consumer Affairs 44/2/2010, p. 296-316

Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A.: Rola i znaczenie edukacji finansowej. [The role and importance of financial education] [In:] Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy [Education and financial literacy. Experiences and perspectives]. Ed. M. Iwanicz-Drozdowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011

Jump$tart Coalition.: National Standards in K-12 Personal Finance Education. http://www.jumpstart.org/guide.html, 2007

Kozubíková Z.: Analysis of the impact economic education on the level of financial literacy. Knowledge for Market Use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models, 2017, p. 932-938.

Kubak M., Tkacova A., Androniceanu A., Tvaronavičiené M., Huculova E.: Financial Literacy of Students in Chosen Universities – Research Platform for Regulatory Processes of Educational System in Slovakia, Finance, 1/2018, p. 175-190.

Kuchciak E., Świeszczak M., Świeszczak K., Marcinkowska M.: Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy [Financial education and banking inclusion in the implementation of the silver economy concept], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014

Lusardi A., Mitchell O.: The economic importance of financial literacy. Theory and evidence. Journal of Economic Literature 52 (1)/2014, s. 5-44, doi: 10.1257/jel.52.1.5.

Majewski P., Walczak D.: Świadomość ubezpieczeniowa studentów w aspekcie postrzegania rynku ubezpieczeniowego [Insurance awareness of students in terms of the perception of the insurance market], Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (11)/2013, p. 42-50.

Musiał M.: Efektywność gospodarowania finansami osobistymi w Polsce [Effectiveness of personal finance management in Poland], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2018

Musiał M., Świecka B.: Analiza wiedzy i umiejętności finansowych młodego pokolenia [Analysis of the knowledge and financial skills of the young generation], Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 6 (326)/2016, s. 203-2016

Nidar S., Bestari S.: Persoanl Financial Literacy Among University Students (Case Study at Padjadjaran University Students, bandung, Indonesia). World Journal of Social Sciences 2(4)/2012

O’Connell A.: Measuring the effectiveness of financial education, 2017, http://www.retirement.org.nz/files/Measuring_effectiveness_of_financial_education_OConnell_published_April07, access: 15.12.2018.

OECD INFE.: Measuring financial literacy questionnaire and guidance notes for conducting an internationally comparable survey of financial literacy, 2011, www.oecd.org/finance/financial-education, access: 15.12.2018.

OECD INFE.: International survey of adult financial literacy competencies, 2016, www.oecd.org/finance/financial-education, access: 15.12.2018.

Rindali E., Todesco L.: Financial Literacy and Money Attitudes. Do Boys and Girls Really Differ? A Study among Italian Predolesescentes. Italian Journal of Sociology of Education 2/2012

Rybička J., Kozubik A.: Self-reflection of the university students in financial literacy. Knowledge for Market Use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models, 2017, p. 682-693.

Smyczek S.: Financial Literacy of Consumer in the Central and Eastern Europe Countries, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 303/2016, s. 24-35.

Studencka Marka: Liczba studentów w Polsce [Number of students in Poland], 2018, https://www.studenckamarka.pl/serwis.php?s=73&pok=1909, access: 24.03.2019.

Swadźba U.: Oszczędzać czy wydawać? Postawy studentów wobec pieniędzy [Save or spend? Students’ attitudes towards money]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 501/2017, s.119-130, doi 10.15611/pn.2017.501.11

Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii [Methods and techniques of opinion polls], PWE, Warszawa, 2004

Urząd Statystyczny w Krakowie.: Informacje sygnalne. Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2017/2018 [Lead information. Higher education institutions in Malopolskie voivodship in the academic year 2017/2018], 2018, https://www.krakow.stat.gov.pl, access: 15.12.2018.

Wąsowicz-Kiryło G.: Postawy wobec pieniądza. Pomiar-struktura-determinanty [Attitudes towards money. Measurement-structure-determinants]. Difin, Warszawa, 2013

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.