Nierejestrowana praca osób wykluczonych społecznie w świetle badań ankietowych

Main Article Content

Mariola Szewczyk-Jarocka


Słowa kluczowe : praca nierejestrowana, osoby wykluczone społecznie, badania opinii
Abstrakt
Praca nierejestrowana jest wykonywana bez nawiązania oficjalnego stosunku pracy. Celem badania jest przedstawienie opinii respondentów na lokalnym rynku pracy na temat pracy wykonywanej poza faktycznym kontraktem przez osoby wykluczone społecznie. Analiza została przeprowadzona za pomocą badania opinii osób wykluczonych społecznie zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku. W analizie uwzględniono wyniki ankiet otrzymanych od 350 respondentów, w tym 195 osób ankietowanych za pomocą kwestionariuszy papierowych oraz 155 osób ankietowanych za pomocą kwestionariusza zamieszczonego w Internecie w 2018 r. Analizy obejmowały rozkład odpowiedzi na pytania ankietowe w całej próbie wraz z weryfikacją istotności statystycznej między odpowiedziami, a takimi zmiennymi jak: płeć, wiek, wykształcenie I okres rejestracji w Miejskim Urzędzie Pracy.

Article Details

Jak cytować
Szewczyk-Jarocka, M. (2020). Nierejestrowana praca osób wykluczonych społecznie w świetle badań ankietowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 244–254. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.41
Bibliografia

Broda-Wysocki P., 2012: Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji. IPiSS, Warszawa, s. 25.[Social exclusion and inclusion. Paradigms and definition attempts. IPiSS, Warsaw, p. 25]

Frąckiewicz L. (Red.), 2005:Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 11[Social exclusion, publisher of the University of Economics of Karol Adamiecki, Katowice, p. 11].

Smuga T. (Red.), 2005:Metodologia badań szarej strefy na rynku usług turystycznychInstytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa[Gray market research methodology on the tourist services market Institute of Foreign Trade Pricing and Prices, Warsaw].

Praca nierejestrowana w Polsce w 1995 r., 1996: Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa[Unregistered work in Poland in 1995, 1996: Statistical information and studies, Warsaw].

Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 r., 1999, praca zespołowa pod kierunkiem S. Kostrubiec, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa[Unregistered work in Poland in 1998, 1999, teamwork under the direction of S. Kostrubiec, Central Statistical Office, Statistical information and studies, Warsaw].

Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r., 2011, praca zespołowa pod kierunkiem A. Zgierska, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Gdańsk[Unregistered work in Poland in 2010, 2011, teamwork under the direction of A. Zgierska, Central Statistical Office, Statistical information and studies, Gdańsk].

Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne pod red. M. Bednarskiego, E. Kryńskiej, K. Patera, M. Walewskiego.2008. Raport przygotowany nazlecenie Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcy projektu: Instytut Badań i Spraw Socjalnych, Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych Millward – Brown SMG/ KRC, Warszawa[Reasons for undeclared work, its scale, nature and social effects, edited by M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski. 2008. Report prepared at the request of the Labor Market Department of the Ministry of Labor and Social Policy as part of the project 'Reasons for undeclared work, its scale, nature and social effects' co-financed by the European Social Fund. Project contractors: Institute for Research and Social Affairs, Public Opinion Research Center (CBOS), CASE - Millward Socio-Economic Analysis Center - Brown SMG / KRC, Warsaw].

Sobczak M. J., 2016:Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego.Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź, s. 15[Social exclusion and social inclusion using social economy entities in Poland on the example of the Lodz region. University of Łódź Publishing House, Łódź, p. 15].

Szewczyk-Jarocka M., 2019: Social inclusion of individuals suffering from exclusion – evaluation of motives and actions in view of own research. Acta Scientarium Polonorum 18 (1), Warszawa, s. 81-89[Warsaw, p. 81-89].

Szewczyk – Jarocka M., 2019: Job counseling a tool for social inclusion: empirical research in Poland. Economic Science for Rural Development 2019, Latvia, p. 188 – 193.

Szewczyk – Jarocka M., 2019: Opinions of socially excluded individuals on conducting business activity and being employed on a full-time basis in view of own research, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2019 vol. 63 nr 5, Wrocław, p. 90 – 101.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.