Przejawy zachowań prosumpcyjnych konsumentów na rynku żywności

Main Article Content

Marzena Lemanowicz


Słowa kluczowe : prosumpcja, zachowania prosumpcyjne, trendy konsumenckie, rynek żywności.
Abstrakt
Celem artykułu było zidentyfikowanie przykładów zachowań prosumpcyjnych na rynku żywności, określenie stopnia zaangażowania konsumentów w te działania i pomiar postaw (opinii) respondentów dotyczących zaangażowania klienta w tworzenie/ulepszanie produktów. Na podstawie przeprowadzonych badań wyłoniono najbardziej popularne działania podejmowane przez konsumentów z zakresu prosumpcji, określono zaangażowanie konsumentów w różnego rodzaju akcje marketingowe organizowane przez producentów. Badanie ankietowe przeprowadzono w grupie 320 respondentów. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wyrażanie opinii na temat zakupionych produktów spożywczych jest jednym z przejawów zachowań prosumpcyjnych i działania te podejmowane są z dużą częstotliwością i chęcią. W badaniu zidentyfikowano również uczestnictwo konsumentów w kreowaniu nowych produktów i ulepszaniu już istniejących. Ponad połowa respondentów (64,4%, 206 osób) zadeklarowała, ze uczestniczy w tych działaniach, jednakże udział ten jest rzadki bądź bardzo rzadki. Przeprowadzone badania wskazują na aktywność konsumentów w zakresie prosumpcji, jednakże respondenci przejawiają głównie zachowania nie wymagające od nich dużej aktywności. Ponadto konsumenci wyrażają pozytywne opinie na temat organizowania tego typu działań przez firmy i większość z nich uważa, że na rynku jest ich za mało.

Article Details

Jak cytować
Lemanowicz, M. (2020). Przejawy zachowań prosumpcyjnych konsumentów na rynku żywności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 81–91. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.29
Bibliografia

Baruk A., A. Iwanicka: Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 41/ 2015 (Crossref)

Bednarz J.: Prosumpcja jako rezultat zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów na przykładzie przemysłu spożywczego. Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, 1/2017 (Crossref)

Brodie R.J., L.D. Hollebeek, B. Jurić. A. Ilić: Customer engagement: conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research, Journal of Service Research, 14(3)/2011 (Crossref)

Bywalec Cz.: Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. C.H. Beck, Warszawa, 2010

Hajduk M.T., T. Zalega: Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, nr 2(17)/2013

Henard D., P. Dacin: Reputation for Product Innovations: Its Impact on Consumers. Product Development & Management Association, 27/2010 (Crossref)

Jung, B.: Kapitalizm postmodernistyczny, Ekonomista, 5-6/1997

Kumar V., L. Aksoy, B. Donkers, R. Venkatesan, T. Wiesel, S. Tillmanns: Undervalued or Overvalued Customers: Capturing Total Customer Engagement Value, Journal of Service Research, 13(3)/2010 (Crossref)

Lazaridis P., A.C. Drichoutis: Food Consumption Issues in the 21st Century, [w:] Soldatos, P., Rozakis, S., (red.) The Food Industry in Europe, Agricultural University of Athens, Athens 2005

Lemanowicz M., J. Szwacka-Mokrzycka: Identification of leading consumer trends on the food market, [w:] Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference, vol. 51/2019, Jelgava, Latvia (Crossref)

Lindstrom M.: Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009

Luboińska M.: Reakcje i oczekiwania w wybranych grupach konsumentów wobec nowego produktu na rynku żywności funkcjonalnej, Studia Oeconomica Posnaniensia, 12(6)/2018 (Crossref)

Miotti L., F.Sachwald: Cooperative R&D: why and with whom? An integrated framework of analysis. Research Policy, 32/2003 (Crossref)

Mitręga M.: Koncepcja produktów systemowych a prosumpcja. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 262/2016

Olejniczuk-Merta A.: Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, Konsumpcja i Rozwój, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 1/2011

Sowa I.: Determinanty zróżnicowań zachowań prosumenckich młodych konsumentów, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 231/2015

Szulc E.: Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 31/2013

Tapscott D., A. Williams: Wikonomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Toffler A.: The Third Wave, Bantam Books, Toronto, 1981

Toffler A.: Trzecia fala, PIW, Warszawa, 1986

Troye S.V., M. Supphellen, A. Jakubanecs: The Consumer as a Co-Producer and Prosumer: Convenience Food Marketing. In: Rudolph T., Schlegelmilch B., Bauer A., Franch J., Meise J. (eds) Diversity in European Marketing. Gabler 2012 (Crossref)

Vivek S.D., S.E. Beatty, R.M. Morgan: Customer engagement: Exploring customer relationships beyond purchase, The Journal of Marketing Theory and Practice, 20(2)/2012 (Crossref)

Wolny R.: The development of prosumption on the Polish e-services market. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, 22(71)/ 2019 (Crossref)

Zalega T.: Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, 2(5)/2013

Zomerdijk L. G., Ch.A. Voss: Service Design for Experience-Centric Services, Journal of Service Research, 13(1)/2010 (Crossref)

https://socialmediasocjologia.wordpress.com/2014/05/19/wymysl-nowy-smak-lays/,(dostęp: 15.02.2020)

https://www.oetker.pl/pl-pl/nasza-firma/biuro-prasowe/nowosci-biuro-prasowe/nowosc-biuro-prasowe/n/Marken-Und-Produkt-News/pojedynek-smakow-niecodzienna-akcja-promocyjna-wspierajaca-wprowadzenie-nowych-smakow-pizzy-gu, (dostęp: 15.02.2020)

http://warianty.zywiec.com.pl/, (dostęp: 15.02.2020)

http://rynekkawy.pl/klienci-wybierali-ka/, (dostęp: 15.02.2020)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.