Potencjał produkcyjny sektora usług w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Main Article Content

Kamil Decyk


Słowa kluczowe : potencjał produkcyjny, produktywność, sektor usług, kraje członkowskie UE
Abstrakt
Zaprezentowane w artykule wynik badań własnych bazują na danych wtórnych pozyskanych z europejskiej bazy – Eurostat. Treści przedstawione w opracowaniu dotyczą problematyki szeroko rozumianej produktywności sektora usług, stanowiącej część badań, które w pełnym podejściu badawczym poszerzone są jeszcze o aspekt innowacyjności ww. sektora. W nawiązaniu do poruszanej w badaniach tematyki, za problem badawczy przyjęto rolę i znaczenie sektora usług w gospodarkach państw Unii Europejskiej w XXI w. W tej perspektywie jednym z celów prowadzonych badań była m.in. identyfikacja potencjału produkcyjnego charakteryzującego sektor usług państw członkowskich Unii Europejskiej. Do realizacji ww. celu wykorzystano wspomnianą metodę analizy danych wtórnych, przegląd literatury krajowej i zagranicznej z zakresu omawianej tematyki, a także metody statystyczne w postaci statystyki podstawowej (średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe), które szczególne zastosowanie miały podczas agregowania państw do grup o określonym potencjale produkcyjnym sektorów usług. Rozpatrując wszystkie wskaźniki potencjału produkcyjnego analizowane w artykule (liczba przedsiębiorstw, liczba zatrudnionych, wartość produkcji) wśród krajów UE, sektorem usług o najwyższym potencjale produkcyjnym charakteryzowały się: Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Niemcy oraz Hiszpania – z wyjątkiem wartości produkcji. Polska zaklasyfikowana została do państw o średnim potencjale z wyjątkiem wskaźnika określającego wartość produkcji – poziom niski.

Article Details

Jak cytować
Decyk, K. (2020). Potencjał produkcyjny sektora usług w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 54–69. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.27
Bibliografia

Bartkowiak R.: Historia myśli ekonomicznej. Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2003.

Cyrek M.: Współczesne zmiany struktury sektora usługowego. [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 279-289.

Dudziak A., Piekarski W., Stoma M.: Zarządzanie produktywnością a ryzyko operacyjne działalności polskich przedsiębiorstw, monografia pokonferencyjna: „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, Zakopane, 2014, s. 237-246.

Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], dostęp on-line dn. 21.03.2019 r.

Golnau W: Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2007.

Gospodarka Słowacji w pierwszym kwartale 2016 r. Urząd Statystyczny RS, Narodowy Bank Słowacji, Ministerstwo Finansów Republiki Słowackiej, dostęp on-line dn. 16.05.2019 r.: https://bratyslawa.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/wspolpraca_dwustronna/wspolpraca_gospodarcza/sytuacja_gospodarcza/gospodarka_slowacji_w_pierwszym_kwartale_2016_roku.

http://rig.katowice.pl/files/Wsp%C3%B3%C5%82praca%20Mi%C4%99dzynarodowa/40.%20Grecja.pdf, dostęp on-line dn. 16.05.2019 r.

https://wynagrodzenia.pl/gus/dane-wojewodzkie/polska, dostęp on-line dn. 17.05.2019 r.

Jarmołowicz W., Knapińska M.: Koszty i produktywność pracy w Polsce i Unii Europejskiej – elementy analizy porównawczej. Studia Ekonomiczne, 196. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014, s. 13.

Key figures on Europe 2017 edition. Statistical books. Eurostat. European Union, 2017. Dostęp on-line dn. 16.05.2019 r.: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ec0bf3c8-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1.

Kozioł L.: Metodyczne aspekty oceny produktywności. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 727, 2007, s. 25-40.

Kozioł W.: Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego. Studia Ekonomiczne, 161. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 63-72.

Krajewska A.: Refleksje o płacy minimalnej. Studia Prawno–Ekonomiczne, t. XCIV, 2015, s. 303–316.

Manning A.: The real thin theory: monopsony in modern labour markets, Labour Economics, 10(2), 2003, s. 105–131. (Crossref)

Nyk M.: Płaca minimalna wobec oczekiwań podażowej strony rynku pracy. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCV, 2015, s. 289-300.Petrongolo B., Pissarides C.A.: Scale effects in markets with search. The Economic Journal, Vol. 116, Issue 508, 2006, s. 21-44. (Crossref)

Skórska A.: Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce – zmiany wewnątrzsektorowe [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4). Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych, red. Z. Zioło, T. Rachwała, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2016, s. 7-20. (Crossref)

Smoleński S.: Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, 2000.

Thelen C.: 2018. Gospodarka Luksemburga – otwarta, dynamiczna, pewna. Broszura Luksemburskiej Izby Gospodarczej.

Uliszak R., Grad N.: Innowacyjność kluczem rozwoju firmy IBM. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20/2012, s. 40–53. (Crossref)

Węgrzyn G., Miłaszewicz D.: Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – analiza porównawcza. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 47/3, 2017, s. 433-444. (Crossref)

Wierzbicka W.: Produktywność pracy przedsiębiorstw prywatnych w Polsce – ujęcie regionalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 97, 2013, s. 241-255.

Wysocki F. Lira J.: Statystyka opisowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2005.

Zielińska-Głębocka A.: Analiza produkcyjności polskiego przemysłu. Aspekty metodyczne i empiryczne. Ekonomista, 3/2004, s. 335-358.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.