Komunikacja banku centralnego jako determinanta wiarygodności i skuteczności polityki pieniężnej na przykładzie europejskiego banku centralnego

Main Article Content

Piotr Misztal


Słowa kluczowe : komunikacja, przejrzystość, wiarygodność, Europejski Bank Centralny, polityka pieniężna
Abstrakt
Celem podjętych badań jest próba wyjaśnienia na gruntach teoretycznym i empirycznym współzależności między komunikacją banku centralnego, jej przejrzystością i wiarygodnością, a w konsekwencji skutecznością polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne.W badaniach wykorzystano metody badawcze oparte na analizie literatury przedmiotu z zakresu bankowości i finansów oraz metody statystyczne i ekonometryczne (analiza przyczynowości Grangera oraz uogólniony model liniowy – GLM). Studia literaturowe mają na celu odpowiedź na pytanie, jaki jest związek między przejrzystością, wiarygodnością banku centralnegoa efektywnością polityki pieniężnej w ujęciu teoretycznym. Z kolei przeprowadzone autorskie badania empiryczne mają na celu potwierdzenie hipotezy (H0) lub odrzucenie hipotezy (H1) o związkach przyczynowych między wymienionymi zmiennymi. Analizy empiryczne przeprowadzono na przykładzie Europejskiego Banku Centralnego, który z punktu widzenia prowadzonej polityki pieniężnej charakteryzuje się relatywnie wysoką efektywnością, relatywnie skutecznie stabilizując inflację w unii walutowej. Wszystkie statystyki wykorzystane w badaniu zostały zaczerpnięte z baz danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF World Economic Outlook), urzędu statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (OECD Data). Analiza obejmuje okres od 2010 do 2022 roku na podstawie danych miesięcznych. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły występowanie hipotezy zerowej, czyli istotnego wpływu komunikacji, przejrzystości oraz wiarygodności Europejskiego Banku Centralnego na efektywność polityki pieniężnej w strefie euro. Wyniki przeprowadzonych badań mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych, bardziej pogłębionych badań dotyczących relacji między komunikacją, transparentnością, wiarygodnością i skutecznością banków centralnych w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego.

Article Details

Jak cytować
Misztal, P. (2023). Komunikacja banku centralnego jako determinanta wiarygodności i skuteczności polityki pieniężnej na przykładzie europejskiego banku centralnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 85–96. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.6
Bibliografia

Blinder A. (2018). Through a Crystal Ball Darkly: The Future of Monetary Policy Communication. American Economic Association Papers and Proceedings, 108, 567-571.

Dincer N. Eichengreen B. Geraats P. (2022). Trends in Monetary Policy Transparency: Further Updates. International Journal of Central Banking, 3, 331-348.

Freedman C. Laxton D. (2009). Inflation Targeting Pillars: Transparency and Accountability. IMF Working Paper, 09(262), 1-19.

IMF (2022). International Financial Statistics, Washington.

Issing O. (2005). Communication, transparency, accountability: Monetary policy in the twenty-first century. Federal Reserve Bank of St Louis Review, 87, 65-83.

Lustenberger T. Rossi E. (2020). Does Central Bank Transparency and Communication Affect Financial and Macroeconomic Forecasts? International Journal of Central Banking March, 153-201.

Maddala G.S. (2008). Econometrics. PWN, Warszawa.

Moschella M. Romelli D. (2022). ECB communication and its post-pandemic challenges Manuela Moschella and Davide Romelli. [In:] Communication. complexity and credibility of monetary policy. Compilation of papers. Publication for the committee on Economic and Monetary Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 1-32.

Picault M. Renault T. (2017). Words are not all created equals: a new measure of ECB communication. Journal of International Money and Finance 79, 1-54.

Poole W. (2001). Expectations. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 83(2), 1-38.

Wyplosz C. (2022). Communication is not just talking in: Communication. complexity and credibility of monetary policy. Compilation of papers. Monetary Dialogue February, 1-23.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.