Zastosowanie modeli logitowych do zdiagnozowania zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw

Main Article Content

Wojciech Lichota


Słowa kluczowe : kondycja finansowa, modele wczesnego ostrzegania, analiza finansowa
Abstrakt
W artykule zostały zaprezentowane wybrane modele regresji logistycznej, które służą do analizy przedsiębiorstw w zakresie zagrożenia bankructwem jak i zmiany w sytuacji finansowej. Jak wynika z literatury z zakresu finansów do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa należy zastosować odpowiednie metody. Błędna ocena może przynieść przykre konsekwencje dla przedsiębiorstwa, w postaci podjęcia nietrafionych decyzji przez zarządzających, odmowy udzielenia kredytu bankowego lub niepodjęcia współpracy przez dostawców i odbiorców. Celem artykułu była weryfikacja skuteczności predykcji 12 modeli regresji logistycznej, które pozwalają na dokonanie oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstwa a także zajęcia stanowiska odnośnie przyszłej kondycji finansowej. Próba badawcza wynosiła 40 przedsiębiorstw, w tym 8 przedsiębiorstw, dla których został złożony wniosek o upadłość. Jak wynika z przeprowadzonych badań, poszczególne modele odznaczają się różną sprawnością ogólną, która wyniosła od 54% do 98%. Ponadto wykazano, że wraz ze wzrostem wskaźników analizy finansowej użytych w konstrukcji funkcji nie zwiększa się sprawność poszczególnych modeli. Autor podsumowuje, że w celu uniknięcia ryzyka przeprowadzenia niewiarygodnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, należy zastosować co najmniej kilka modeli logitowych.

Article Details

Jak cytować
Lichota, W. (2020). Zastosowanie modeli logitowych do zdiagnozowania zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 92–103. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.30
Bibliografia

Antonowicz P.: Zastosowanie macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw do oceny zdolności predykcyjnych 52 modeli Z-Score. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 272/1, Zarządzanie i Marketing, z. 17/2010.

Balina R.: Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 689/2012.

Belyaeva E.: On a new logistic regression model for bankruptcy prediction in the IT branch. Department of Mathematics, Uppsala University, 2014.

Durica M., Valaskova K., Janoskova K.: Logit business failure prediction in V4 countries. “Engineering Management in Production and Services”, vol. 11, nr 4/2019. (Crossref)

Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Difin, Warszawa 2005.

Grochowina D.: Wpływ metod imputacji danych na skuteczność klasyfikacyjną modelu logitowego zastosowanego do prognozowania upadłości przedsiębiorstw, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLV nr 2/2014. (Crossref)

Gruszczyński M.: Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Nr 34/2003.

Halteh K.: Bankruptcy prediction of industry-specific businesses using logistic regression. “Journal of Global Academic Institute Business & Economics”, vol. 1, nr 2/2015.

Hołda A.: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. „Rachunkowość”, nr 5/2001.

Hołda A.: Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 174/2006.

Juszczyk S., Balina R.: Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw spedycyjnych jako bankowe narzędzie decyzyjne. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 78/2009.

Korol T.: Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Korol T.,: Evaluation of the factors influencing business bankruptcy risk in Poland. Financial Internet Quarterly „e-Finanse” vol.13, nr 2/2017. (Crossref)

Lichota W.: Wykorzystanie modeli logitowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 440/2016.

Mączyńska E.: Ocena kondycji przedsiębiorstwa. Życie Gospodarcze, nr 38/1994.

Mączyńska E., Zawadzki M.: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista, nr 2/2006.

Pitera R.: Ocena wiarygodności wybranych modeli wczesnego ostrzegania w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 514/2018.

Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S.: Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.

Puagwatana S., Gunawardana K., Logistic Regression Model for Business Failures Prediction of Technology Industry in Thailand. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2932026, 2012. (Crossref)

Rusiecki K., Białek-Jaworska A.: Systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstw z sektora budowlanego – porównanie analizy dyskryminacyjnej i modelu logitowego. Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, nr 43/2015.

Stępień P., Strąk T.: Wielowymiarowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (red. D. Zarzecki). Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, t. 1/2004.

Wędzki D.: Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw. Ekonomista, nr 5/2005

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.